Jag gillar att vara i kontroll. Jag känner många kvinnor inte gillar att vara i kontroll eftersom de inte är säker på vad de gör.


jag-gillar-att-vara-i-kontroll-jag-känner-många-kvinnor-inte-gillar-att-vara-i-kontroll-eftersom-de-inte-är-säker-på-vad-de-gör
jaggillarattvarakontrollkännermångakvinnorintekontrolleftersomdeärsäkervadgrjag gillargillar attatt varavara ii kontrolljag kännerkänner mångamånga kvinnorinte gillargillar attatt varavara ii kontrollkontroll eftersomeftersom dede inteinte ärär säkersäker påpå vadvad dede görjag gillar attgillar att varaatt vara ivara i kontrolljag känner mångakänner många kvinnormånga kvinnor intekvinnor inte gillarinte gillar attgillar att varaatt vara ivara i kontrolli kontroll eftersomkontroll eftersom deeftersom de intede inte ärinte är säkerär säker påsäker på vadpå vad devad de görjag gillar att varagillar att vara iatt vara i kontrolljag känner många kvinnorkänner många kvinnor intemånga kvinnor inte gillarkvinnor inte gillar attinte gillar att varagillar att vara iatt vara i kontrollvara i kontroll eftersomi kontroll eftersom dekontroll eftersom de inteeftersom de inte ärde inte är säkerinte är säker påär säker på vadsäker på vad depå vad de görjag gillar att vara igillar att vara i kontrolljag känner många kvinnor intekänner många kvinnor inte gillarmånga kvinnor inte gillar attkvinnor inte gillar att varainte gillar att vara igillar att vara i kontrollatt vara i kontroll eftersomvara i kontroll eftersom dei kontroll eftersom de intekontroll eftersom de inte äreftersom de inte är säkerde inte är säker påinte är säker på vadär säker på vad desäker på vad de gör

Otroligt förändring händer i ditt liv när du väljer att ta kontroll över vad du har makt över i stället för begäret kontroll över vad du gör inte.Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att vara oberoende och stark. Så många saker är utanför din kontroll, och kommer alltid att vara.Ja, jag gillar att vara tillverkare av tekniken. Och jag gillar och vill ha pengarna. Men jag vet inte riktigt gräva vara känd.Jag gillar min kvinnor gillar mig gillar mitt kaffe, hålls tätt mellan mina lår medan jag kör.Sanningen är att jag gillar ofta kvinnor. Jag gillar deras okonventionella. Jag gillar deras fullständighet. Jag gillar deras anonymitet.Om du inte gillar de omständigheter du befinner dig i, du är den enda med kraft att förändra det. Så ta kontroll och ändra!