Jag behöver inte svära att tala, jag behöver inte använda min näve för att göra min punkt och jag behöver inte sätta dig ner för att lyfta upp mig!


jag-behöver-inte-svära-att-tala-jag-behöver-inte-använda-min-näve-för-att-göra-min-punkt-och-jag-behöver-inte-sätta-dig-ner-för-att-lyfta
rashida rowejagbehverintesväraatttalajaganvändaminnävefrgrapunktochsättadignerlyftauppmigjag behöverbehöver inteinte svärasvära attatt talajag behöverbehöver inteinte användaanvända minmin nävenäve förför attatt göragöra minmin punktpunkt ochoch jagjag behöverbehöver inteinte sättasätta digdig nerner förför attatt lyftalyfta uppupp migjag behöver intebehöver inte svärainte svära attsvära att talajag behöver intebehöver inte användainte använda minanvända min nävemin näve förnäve för attför att göraatt göra mingöra min punktmin punkt ochpunkt och jagoch jag behöverjag behöver intebehöver inte sättainte sätta digsätta dig nerdig ner förner för attför att lyftaatt lyfta upplyfta upp migjag behöver inte svärabehöver inte svära attinte svära att talajag behöver inte användabehöver inte använda mininte använda min näveanvända min näve förmin näve för attnäve för att göraför att göra minatt göra min punktgöra min punkt ochmin punkt och jagpunkt och jag behöveroch jag behöver intejag behöver inte sättabehöver inte sätta diginte sätta dig nersätta dig ner fördig ner för attner för att lyftaför att lyfta uppatt lyfta upp migjag behöver inte svära attbehöver inte svära att talajag behöver inte använda minbehöver inte använda min näveinte använda min näve föranvända min näve för attmin näve för att göranäve för att göra minför att göra min punktatt göra min punkt ochgöra min punkt och jagmin punkt och jag behöverpunkt och jag behöver inteoch jag behöver inte sättajag behöver inte sätta digbehöver inte sätta dig nerinte sätta dig ner försätta dig ner för attdig ner för att lyftaner för att lyfta uppför att lyfta upp mig

Jag behöver inte dig på min sida, jag behöver mig. Det är därför jag är ärlig mot dig själv, så att falska att du är något jag inte kan göra.
jag-behöver-inte-dig-på-min-sida-jag-behöver-mig-det-är-därför-jag-är-ärlig-dig-själv-så-att-falska-att-är-något-jag-inte-kan-göra
Jag bygga murar och sätta upp en stark front för att skydda mig själv. Men med dig, jag behöver inte göra det.
jag-bygga-murar-och-sätta-upp-stark-front-för-att-skydda-mig-själv-men-med-dig-jag-behöver-inte-göra-det
Jag behöver inte min telefon för att spela mig musik. Jag behöver det för att vara en telefon och e-post sak.
jag-behöver-inte-min-telefon-för-att-spela-mig-musik-jag-behöver-det-för-att-vara-telefon-och-e-post-sak
Jag behöver inte dig att påminna mig om min ålder. Jag har en blåsa att göra det för mig.
jag-behöver-inte-dig-att-påminna-mig-om-min-ålder-jag-har-blå-att-göra-det-för-mig
Jag behöver min mat för att hålla min energi upp, så jag kan inte riktigt diet.
jag-behöver-min-mat-för-att-hålla-min-energi-upp-så-jag-kan-inte-riktigt-diet
Jag behöver inte dyra saker för att göra mig glad. Allt jag behöver är någon som alltid finns med när hela världen promenader ut.
jag-behöver-inte-dyra-saker-för-att-göra-mig-glad-allt-jag-behöver-är-någon-som-alltid-finns-med-när-hela-världen-promenader-ut