Jag börjar känna sig som så mycket av rockmusik är derivat och tråkig.


jag-börjar-känna-sig-som-så-mycket-av-rockmusik-är-derivat-och-tråkig
mary bördjagbrjarkännasigsommycketavrockmusikärderivatochtråkigjag börjarbörjar kännakänna sigsig somsom såså mycketmycket avav rockmusikrockmusik ärär derivatderivat ochoch tråkigjag börjar kännabörjar känna sigkänna sig somsig som såsom så mycketså mycket avmycket av rockmusikav rockmusik ärrockmusik är derivatär derivat ochderivat och tråkigjag börjar känna sigbörjar känna sig somkänna sig som såsig som så mycketsom så mycket avså mycket av rockmusikmycket av rockmusik ärav rockmusik är derivatrockmusik är derivat ochär derivat och tråkigjag börjar känna sig sombörjar känna sig som såkänna sig som så mycketsig som så mycket avsom så mycket av rockmusikså mycket av rockmusik ärmycket av rockmusik är derivatav rockmusik är derivat ochrockmusik är derivat och tråkig

Kapaciteten för att inte känna sig ensam kan bära en mycket verkliga priset, som att känna någonting alls.
kapaciteten-för-att-inte-känna-sig-ensam-kan-bära-mycket-verkliga-priset-som-att-känna-någonting-alls
När jag börjar känna svag, börjar jag komma ihåg hur kraftfull min Gud hade alltid varit för mig. -Terry Mark
när-jag-börjar-känna-svag-börjar-jag-komma-ihåg-hur-kraftfull-min-gud-hade-alltid-varit-för-mig
Uppvaktningen är äktenskap, som en mycket kvick prolog till en mycket tråkig spel.
uppvaktningen-är-äktenskap-som-mycket-kvick-prolog-till-mycket-tråkig-spel
Man måste känna jorden för att känna sig själv och känna igen sina värderingar... Gud gjort livet enklare. Det är mannen som försvårar det.
man-måste-känna-jorden-för-att-känna-sig-själv-och-känna-igen-sina-värderingar-gud-gjort-livet-enklare-det-är-mannen-som-försvårar-det
Låt mig få dig att känna sig speciell dag, eftersom du har gjort mig känna sig speciell varje dag i mitt liv. Önskar dig en mycket Grattis på födelsedagen, kära mamma!
låt-mig-få-dig-att-känna-sig-speciell-dag-eftersom-har-gjort-mig-känna-sig-speciell-varje-dag-i-mitt-liv-Önskar-dig-mycket-grattis-på
Hela denna enda liv blir nu mycket ensam och tråkig.
hela-denna-enda-liv-blir-nu-mycket-ensam-och-tråkig