Jag önskar att jag kunde samla alla mina tårar bara så jag kunde dränka dig i dem.


jag-önskar-att-jag-kunde-samla-alla-mina-tårar-bara-så-jag-kunde-dränka-dig-i-dem
drakejagnskarattjagkundesamlaallaminatårarbaradränkadigdemjag önskarönskar attatt jagjag kundekunde samlasamla allaalla minamina tårartårar barabara såså jagjag kundekunde dränkadränka digdig ii demjag önskar attönskar att jagatt jag kundejag kunde samlakunde samla allasamla alla minaalla mina tårarmina tårar baratårar bara såbara så jagså jag kundejag kunde dränkakunde dränka digdränka dig idig i demjag önskar att jagönskar att jag kundeatt jag kunde samlajag kunde samla allakunde samla alla minasamla alla mina tåraralla mina tårar baramina tårar bara såtårar bara så jagbara så jag kundeså jag kunde dränkajag kunde dränka digkunde dränka dig idränka dig i demjag önskar att jag kundeönskar att jag kunde samlaatt jag kunde samla allajag kunde samla alla minakunde samla alla mina tårarsamla alla mina tårar baraalla mina tårar bara såmina tårar bara så jagtårar bara så jag kundebara så jag kunde dränkaså jag kunde dränka digjag kunde dränka dig ikunde dränka dig i dem

Jag önskar att jag kunde samla alla mina tårar, från de tider som du har gjort mig gråta och dränka dig i dem. -Rashida Rowe
jag-önskar-att-jag-kunde-samla-alla-mina-tårar-från-de-tider-som-har-gjort-mig-grå-och-dränka-dig-i-dem
Jag önskar att jag hade sparat alla tårar du fick mig att gråta så jag kunde dränka dig i dem.
jag-önskar-att-jag-hade-sparat-alla-tårar-fick-mig-att-grå-så-jag-kunde-dränka-dig-i-dem
Jag önskar att jag sparat alla tårar jag grät för dig så jag kan fan dränka dig i dem.
jag-önskar-att-jag-sparat-alla-tårar-jag-grät-för-dig-så-jag-kan-fan-dränka-dig-i-dem
Jag önskar att jag sparat alla tårar jag grät för dig så jag kan dränka dig i dem.
jag-önskar-att-jag-sparat-alla-tårar-jag-grät-för-dig-så-jag-kan-dränka-dig-i-dem
Jag önskar att jag kunde le. Jag önskar att jag kunde skratta hela dagen. Jag önskar att jag kunde älska. Jag önskar att jag kunde hållas. Jag önskar dig här igen. -Diana Rushemeza
jag-önskar-att-jag-kunde-jag-önskar-att-jag-kunde-skratta-hela-dagen-jag-önskar-att-jag-kunde-älska-jag-önskar-att-jag-kunde-hållas-jag
Jag önskar att jag kunde berätta alla mina hemligheter, men du blev en av dem.
jag-önskar-att-jag-kunde-berätta-alla-mina-hemligheter-men-blev-av-dem