Jag önskar att jag kunde google


jag-önskar-att-jag-kunde-google-saker-att-ä-i-mitt-kylskåp-så-jag-skulle-behöva-gå-ner-och-bli-besviken
jagnskarattjagkundegooglesakerätamittkylskåpskullebehvanerochblibesvikenjag önskarönskar attatt jagjag kundekunde googlesaker attatt ätai mittmitt kylskåpså jagjag skulleskulle behövabehöva gågå nerner ochoch blibli besvikenjag önskar attönskar att jagatt jag kundejag kunde googlesaker att ätaatt äta iäta i mitti mitt kylskåpså jag skullejag skulle behövaskulle behöva gåbehöva gå nergå ner ochner och blioch bli besvikenjag önskar att jagönskar att jag kundeatt jag kunde googlesaker att äta iatt äta i mittäta i mitt kylskåpså jag skulle behövajag skulle behöva gåskulle behöva gå nerbehöva gå ner ochgå ner och bliner och bli besvikenjag önskar att jag kundeönskar att jag kunde googlesaker att äta i mittatt äta i mitt kylskåpså jag skulle behöva gåjag skulle behöva gå nerskulle behöva gå ner ochbehöva gå ner och bligå ner och bli besviken

Jag önskar att jag kunde le. Jag önskar att jag kunde skratta hela dagen. Jag önskar att jag kunde älska. Jag önskar att jag kunde hållas. Jag önskar dig här igen.Jag önskar bli kär hade trafikljus, så att jag skulle veta om jag skulle gå för det, sakta ner, eller bara sluta!Jag önskar bli kär har trafikljus också, så att jag skulle veta om jag skulle gå för det, sakta ner, eller bara sluta.Jag önskar att jag kunde vara med dig var du än är och var du går varje dag. Bara så jag inte skulle behöva sakna dig så.Jag önskar att jag kunde skriva mitt humör i min iPod och det skulle göra en spellista för mig.Jag önskar att jag kunde byta mitt hjärta i en annan levern. Då kunde jag dricka mer och bryr sig mindre.