Jag är verkligen i någon risk för att uppfattas som en berömd film skådespelare!


jag-är-verkligen-i-någon-risk-för-att-uppfattas-som-berömd-film-skådespelare
jagärverkligennågonriskfrattuppfattassombermdfilmskådespelarejag ärär verkligenverkligen ii någonnågon riskrisk förför attatt uppfattasuppfattas somsom enen berömdberömd filmfilm skådespelarejag är verkligenär verkligen iverkligen i någoni någon risknågon risk förrisk för attför att uppfattasatt uppfattas somuppfattas som ensom en berömden berömd filmberömd film skådespelarejag är verkligen iär verkligen i någonverkligen i någon riski någon risk förnågon risk för attrisk för att uppfattasför att uppfattas somatt uppfattas som enuppfattas som en berömdsom en berömd filmen berömd film skådespelarejag är verkligen i någonär verkligen i någon riskverkligen i någon risk föri någon risk för attnågon risk för att uppfattasrisk för att uppfattas somför att uppfattas som enatt uppfattas som en berömduppfattas som en berömd filmsom en berömd film skådespelare

Min far kommer från en generation av film som skådespelare gör min ålder inte ens vet om, som är verkligen tråkigt.Som en berömd skådespelare kan ge dig en känsla av att vara viktig, men tro mig, det är bara en illusion.Det är inte mitt mål att vara en berömd skådespelare.För att vara ärlig, jag slags känns som Min första film som skådespelare var Om du verkligen älskar någon, gå för det och ta en risk. Man vet aldrig, det kan fungera.