Jag är tur att jag har varit i den här branschen så länge att jag har förtjänat rätten att bli lämnad ensam med mitt skivbolag.


jag-är-tur-att-jag-har-varit-i-den-här-branschen-så-länge-att-jag-har-förtjänat-rätten-att-bli-lämnad-ensam-med-mitt-skivbolag
jagärturattjagharvaritdenhärbranschenlängefrtjänaträttenblilämnadensammedmittskivbolagjag ärär turtur attatt jagjag harhar varitvarit ii denden härhär branschenbranschen såså längelänge attatt jagjag harhar förtjänatförtjänat rättenrätten attatt blibli lämnadlämnad ensamensam medmed mittmitt skivbolagjag är turär tur atttur att jagatt jag harjag har varithar varit ivarit i deni den härden här branschenhär branschen såbranschen så längeså länge attlänge att jagatt jag harjag har förtjänathar förtjänat rättenförtjänat rätten atträtten att bliatt bli lämnadbli lämnad ensamlämnad ensam medensam med mittmed mitt skivbolagjag är tur attär tur att jagtur att jag haratt jag har varitjag har varit ihar varit i denvarit i den häri den här branschenden här branschen såhär branschen så längebranschen så länge attså länge att jaglänge att jag haratt jag har förtjänatjag har förtjänat rättenhar förtjänat rätten attförtjänat rätten att blirätten att bli lämnadatt bli lämnad ensambli lämnad ensam medlämnad ensam med mittensam med mitt skivbolagjag är tur att jagär tur att jag hartur att jag har varitatt jag har varit ijag har varit i denhar varit i den härvarit i den här branscheni den här branschen såden här branschen så längehär branschen så länge attbranschen så länge att jagså länge att jag harlänge att jag har förtjänatatt jag har förtjänat rättenjag har förtjänat rätten atthar förtjänat rätten att bliförtjänat rätten att bli lämnadrätten att bli lämnad ensamatt bli lämnad ensam medbli lämnad ensam med mittlämnad ensam med mitt skivbolag

Om du kan mäta framgång i den här branschen baserat på lycka ensam jag känner att jag har drabbats lotteriet.
om-kan-mä-framgång-i-den-här-branschen-baserat-på-lycka-ensam-jag-känner-att-jag-har-drabbats-lotteriet
Så länge som jag har agerat, har jag varit mycket tur att paras ihop med riktigt bra skådespelerskor spelar min mamma
så-länge-som-jag-har-agerat-har-jag-varit-mycket-tur-att-paras-ihop-med-riktigt-bra-skådespelerskor-spelar-min-mamma
Jag har alltid varit den typ att bli kär snabbt och med varje pojkvän, jag planera mitt bröllop i mitt huvud.
jag-har-alltid-varit-den-typ-att-bli-kär-snabbt-och-med-varje-pojkvän-jag-planera-mitt-bröllop-i-mitt-huvud
Jag har gjort några av de bästa vänner som jag har fått i den här branschen.
jag-har-gjort-några-av-de-bästa-vänner-som-jag-har-fått-i-den-här-branschen
Jag har nog förtjänat rätten att skruva upp ett par gånger. Jag vill inte rädslan för misslyckande att stoppa mig från att göra vad jag verkligen bryr sig om.
jag-har-nog-förtjänat-rätten-att-skruva-upp-ett-gånger-jag-vill-inte-rädslan-för-misslyckande-att-stoppa-mig-från-att-göra-vad-jag-verkligen
Det är en riktig berg-och-dalbana om du har tur att ha lång livslängd i den här branschen - du måste kunna rida dessa vågor
det-är-riktig-berg-och-dalbana-om-har-tur-att-ha-lång-livslängd-i-den-här-branschen-måste-kunna-rida-dessa-vågor