Jag är tjejen som agerar som om allt är okej när klart, allt faller sönder.


jag-är-tjejen-som-agerar-som-om-allt-är-okej-när-klart-allt-faller-sönder
jagärtjejensomageraromalltokejnärklartfallersnderjag ärär tjejentjejen somsom ageraragerar somsom omom alltallt ärär okejokej närnär klartallt fallerfaller sönderjag är tjejenär tjejen somtjejen som agerarsom agerar somagerar som omsom om alltom allt ärallt är okejär okej närokej när klartallt faller sönderjag är tjejen somär tjejen som agerartjejen som agerar somsom agerar som omagerar som om alltsom om allt ärom allt är okejallt är okej närär okej när klartjag är tjejen som agerarär tjejen som agerar somtjejen som agerar som omsom agerar som om alltagerar som om allt ärsom om allt är okejom allt är okej närallt är okej när klart

Jag faller aldrig kär, eftersom allt som faller sönder.Var stark. Även när det känns som om allt faller sönder.Vi bör älska, inte förälska eftersom allt som faller, går sönder.Kanske borde vi älska, inte bli kär, eftersom allt som faller, går sönder.Nd om allt faller sönder, vet jag djupt i mitt hjärta, hade den enda dröm som betydde besannats. I det här livet, jag älskad av dig.Och om allt faller sönder, vet jag djupt i mitt hjärta, hade den enda dröm som betydde besannats. I det här livet, jag älskad av dig.