Jag är löjligt i min oversharing min mamma och syster är mycket öppen men lite klokare än mig... och min far är en avgjort privatperson


jag-är-löjligt-i-min-oversharing-min-mamma-och-syster-är-mycket-öppen-men-lite-klokare-än-mig-och-min-far-är-avgjort-privatperson
jagärljligtminoversharingmammaochsystermycketppenmenliteklokareänmigfaravgjortprivatpersonjag ärär löjligtlöjligt ii minmin oversharingoversharing minmin mammamamma ochoch systersyster ärär mycketmycket öppenöppen menmen litelite klokareklokare änän migmig ochoch minmin farfar ären avgjortavgjort privatpersonjag är löjligtär löjligt ilöjligt i mini min oversharingmin oversharing minoversharing min mammamin mamma ochmamma och systeroch syster ärsyster är mycketär mycket öppenmycket öppen menöppen men litemen lite klokarelite klokare änklokare än migän mig ochmig och minoch min farmin far ärfar är enär en avgjorten avgjort privatpersonjag är löjligt iär löjligt i minlöjligt i min oversharingi min oversharing minmin oversharing min mammaoversharing min mamma ochmin mamma och systermamma och syster äroch syster är mycketsyster är mycket öppenär mycket öppen menmycket öppen men liteöppen men lite klokaremen lite klokare änlite klokare än migklokare än mig ochän mig och minmig och min faroch min far ärmin far är enfar är en avgjortär en avgjort privatpersonjag är löjligt i minär löjligt i min oversharinglöjligt i min oversharing mini min oversharing min mammamin oversharing min mamma ochoversharing min mamma och systermin mamma och syster ärmamma och syster är mycketoch syster är mycket öppensyster är mycket öppen menär mycket öppen men litemycket öppen men lite klokareöppen men lite klokare änmen lite klokare än miglite klokare än mig ochklokare än mig och minän mig och min farmig och min far äroch min far är enmin far är en avgjortfar är en avgjort privatperson

Det finns absolut inga problem mellan mig, min pappa och min syster. Självklart jag växte upp med bara min mamma, men mitt förhållande med min pappa är bara bra.
det-finns-absolut-inga-problem-mellan-mig-min-pappa-och-min-syster-självklart-jag-växte-upp-med-bara-min-mamma-men-mitt-förhållande-med-min-pappa
* -min syster, min rida eller dö, min partner i brott, min bestie, min qet bort palats, min syster Jag har alltid velat ÄLSKAR DIG SIS-* -Iquavia Simmons
min-syster-min-rida-eller-dö-min-partner-i-brott-min-bestie-min-qet-bort-palats-min-syster-jag-har-alltid-velat-Älskar-dig-sis
För mig, som bor i garderoben korroderade min förmåga att ha en ärlig, öppen relation med min Gud, min kära, min valkrets och jag själv.
för-mig-som-bor-i-garderoben-korroderade-min-förmåga-att-ha-ärlig-öppen-relation-med-min-gud-min-kära-min-valkrets-och-jag-själv
Jag är mer lik min far, personlighet-wise. Men min mamma och jag får ensam riktigt bra - uppenbarligen, eftersom min mamma och min pappa klara sig så bra.
jag-är-mer-lik-min-far-personlighet-wise-men-min-mamma-och-jag-får-ensam-riktigt-bra-uppenbarligen-eftersom-min-mamma-och-min-pappa-klara-sig-så
Jag hatar bara dela min syster med någon!!! Jag vet att jag är för gammal för det men det är min syster, min bara full blod syster.
jag-hatar-bara-dela-min-syster-med-någon-jag-vet-att-jag-är-för-gammal-för-det-men-det-är-min-syster-min-bara-full-blod-syster
Min mamma gav aldrig upp en mig. Jag trasslat i skolan så mycket de skickade hem mig, men min mor skickade mig tillbaka
min-mamma-gav-aldrig-upp-mig-jag-trasslat-i-skolan-så-mycket-de-skickade-hem-mig-men-min-mor-skickade-mig-tillbaka