Jag är inte singel. Jag befinner mig i en långvarig relation med roliga och frihet.


jag-är-inte-singel-jag-befinner-mig-i-långvarig-relation-med-roliga-och-frihet
jagärintesingelbefinnermiglångvarigrelationmedroligaochfrihetjag ärär inteinte singeljag befinnerbefinner migmig ien långvariglångvarig relationrelation medmed roligaroliga ochoch frihetjag är inteär inte singeljag befinner migbefinner mig imig i eni en långvarigen långvarig relationlångvarig relation medrelation med roligamed roliga ochroliga och frihetjag är inte singeljag befinner mig ibefinner mig i enmig i en långvarigi en långvarig relationen långvarig relation medlångvarig relation med roligarelation med roliga ochmed roliga och frihetjag befinner mig i enbefinner mig i en långvarigmig i en långvarig relationi en långvarig relation meden långvarig relation med roligalångvarig relation med roliga ochrelation med roliga och frihet

Jag vill ha en långvarig relation. Någon som kommer att vara där för mig, stödja mig, lita på mig, trösta mig, uppskattar mig och älskar mig.Jag är inte singel, jag är i en långsiktig relation med äventyr och roligt.Jag är singel och inte vill vara i en relation.Jag njuter av dating. Jag är singel, men jag är inte i en relation.Jag har en fantastisk relation med pengar. Jag använder det för att köpa min frihet.Jag inte har något emot att vara singel, jag bara missar med någon hålla mig.