Jag är glad att vara hemma i Galway, den plats jag först kom till som en 19-årig 1960. Det är här där mitt hjärta är och kommer alltid att vara.


jag-är-glad-att-vara-hemma-i-galway-den-plats-jag-först-kom-till-som-19-årig-1960-det-är-här-där-mitt-hjärta-är-och-kommer-alltid-att-vara
jagärgladattvarahemmagalwaydenplatsjagfrstkomtillsom19årig1960dethärdärmitthjärtaochkommeralltidvarajag ärär gladglad attatt varavara hemmahemma ii galwayden platsplats jagjag förstförst komkom tilltill somsom endet ärär härhär därdär mittmitt hjärtahjärta ärär ochoch kommerkommer alltidalltid attatt varajag är gladär glad attglad att varaatt vara hemmavara hemma ihemma i galwayden plats jagplats jag förstjag först komförst kom tillkom till somtill som endet är härär här därhär där mittdär mitt hjärtamitt hjärta ärhjärta är ochär och kommeroch kommer alltidkommer alltid attalltid att varajag är glad attär glad att varaglad att vara hemmaatt vara hemma ivara hemma i galwayden plats jag förstplats jag först komjag först kom tillförst kom till somkom till som endet är här därär här där mitthär där mitt hjärtadär mitt hjärta ärmitt hjärta är ochhjärta är och kommerär och kommer alltidoch kommer alltid attkommer alltid att varajag är glad att varaär glad att vara hemmaglad att vara hemma iatt vara hemma i galwayden plats jag först komplats jag först kom tilljag först kom till somförst kom till som endet är här där mittär här där mitt hjärtahär där mitt hjärta ärdär mitt hjärta är ochmitt hjärta är och kommerhjärta är och kommer alltidär och kommer alltid attoch kommer alltid att vara

Här i mitt hjärta, det är där du kommer att bli; du kommer att vara med mig, här i mitt hjärta. Ingen avstånd kan hålla oss isär, länge du är här i mitt hjärta.
här-i-mitt-hjärta-det-är-där-kommer-att-bli-kommer-att-vara-med-mig-här-i-mitt-hjärta-ingen-avstånd-kan-hålla-oss-isär-länge-är-här-i
Jag krama dig och jag känner nästan som det är där jag hör hemma, och ärligt det är den enda plats där jag vill vara.
jag-krama-dig-och-jag-känner-nästan-som-det-är-där-jag-hör-hemma-och-ärligt-det-är-den-enda-plats-där-jag-vill-vara
Du korsar alltid mitt sinne, det finns inte en dag som går där jag inte tänker på dig. Du är i mitt hjärta och kommer alltid att vara du är min själsfrände.
du-korsar-alltid-mitt-sinne-det-finns-inte-dag-som-går-där-jag-inte-tänker-på-dig-du-är-i-mitt-hjärta-och-kommer-alltid-att-vara-är-min
Det är så ironiskt. Människorna i mitt liv som säger,
det-är-så-ironiskt-människorna-i-mitt-liv-som-säger-jag-kommer-alltid-att-vara-här-för-dig-är-de-som-går-bort-först
När vi först pratade med varandra, visste jag att vi skulle alltid vara vänner. Vår vänskap har hållit på att växa, och jag kommer att vara här för dig till slutet.
när-vi-först-pratade-med-varandra-visste-jag-att-vi-skulle-alltid-vara-vänner-vår-vänskap-har-hållit-på-att-växa-och-jag-kommer-att-vara-här
Den här gången är det över. Jag håller mitt hjärta. Jag kommer att vara stark och inte falla sönder, allt kommer att bli bättre. Jag ska inte längre gråta.
den-här-gången-är-det-över-jag-håller-mitt-hjärta-jag-kommer-att-vara-stark-och-inte-falla-sönder-allt-kommer-att-bli-bättre-jag-ska-inte