Ja det finns monster och det är okej att vara rädd för dem, men det är inte okej att låta dem vinna och det är inte okej att vara en


ja-det-finns-monster-och-det-är-okej-att-vara-rädd-för-dem-men-det-är-inte-okej-att-lå-dem-vinna-och-det-är-inte-okej-att-vara
jadetfinnsmonsterochärokejattvararäddfrdemmenintelåtademvinnaja detdet finnsfinns monstermonster ochoch detdet ärär okejokej attatt varavara räddrädd förför demmen detdet ärär inteinte okejokej attatt låtalåta demdem vinnavinna ochoch detdet ärär inteinte okejokej attatt varavara enja det finnsdet finns monsterfinns monster ochmonster och detoch det ärdet är okejär okej attokej att varaatt vara räddvara rädd förrädd för demmen det ärdet är inteär inte okejinte okej attokej att låtaatt låta demlåta dem vinnadem vinna ochvinna och detoch det ärdet är inteär inte okejinte okej attokej att varaatt vara enja det finns monsterdet finns monster ochfinns monster och detmonster och det äroch det är okejdet är okej attär okej att varaokej att vara räddatt vara rädd förvara rädd för demmen det är intedet är inte okejär inte okej attinte okej att låtaokej att låta dematt låta dem vinnalåta dem vinna ochdem vinna och detvinna och det äroch det är intedet är inte okejär inte okej attinte okej att varaokej att vara enja det finns monster ochdet finns monster och detfinns monster och det ärmonster och det är okejoch det är okej attdet är okej att varaär okej att vara räddokej att vara rädd föratt vara rädd för demmen det är inte okejdet är inte okej attär inte okej att låtainte okej att låta demokej att låta dem vinnaatt låta dem vinna ochlåta dem vinna och detdem vinna och det ärvinna och det är inteoch det är inte okejdet är inte okej attär inte okej att varainte okej att vara en

Oroa dig inte, allt i slutändan kommer att vara okej, och om det inte är okej... då är det inte slutet.Jag är okej idag. Jag ska vara okej i morgon. Och nästa dag efter att jag kommer fortfarande vara okej. Men i ett år kommer du att se mig, kommer jag vara fantastisktPåminn dig själv att det är okej att inte vara okej. Bryt ner, gråta själv att sova. Vi är alla ofullkomliga människor vara.Ett leende att sätta dig på hög... En kyss för att ställa in din själ okej... Skulle det vara okej om jag tillbringade i kväll att vara älskad av dig?Jag vet men om jag inte okej det är okej förNär en flicka säger