Ibland tror jag en själsfrände är någon som kommer att göra dig vara den mest att du eventuellt kan vara


ibland-tror-jag-själsfrände-är-någon-som-kommer-att-göra-dig-vara-den-mest-att-eventuellt-kan-vara
iblandtrorjagsjälsfrändeärnågonsomkommerattgradigvaradenmesteventuelltkanjag enen själsfrändesjälsfrände ärär någonnågon somsom kommerkommer attatt göragöra digdig varavara denden mestmest attatt dudu eventuellteventuellt kankan varaibland tror jagtror jag enjag en själsfrändeen själsfrände ärsjälsfrände är någonär någon somnågon som kommersom kommer attkommer att göraatt göra diggöra dig varadig vara denvara den mestden mest attmest att duatt du eventuelltdu eventuellt kaneventuellt kan varaibland tror jag entror jag en själsfrändejag en själsfrände ären själsfrände är någonsjälsfrände är någon somär någon som kommernågon som kommer attsom kommer att görakommer att göra digatt göra dig varagöra dig vara dendig vara den mestvara den mest attden mest att dumest att du eventuelltatt du eventuellt kandu eventuellt kan varaibland tror jag en själsfrändetror jag en själsfrände ärjag en själsfrände är någonen själsfrände är någon somsjälsfrände är någon som kommerär någon som kommer attnågon som kommer att görasom kommer att göra digkommer att göra dig varaatt göra dig vara dengöra dig vara den mestdig vara den mest attvara den mest att duden mest att du eventuelltmest att du eventuellt kanatt du eventuellt kan vara

Ibland behöver vi bara någon som kommer att vara där för oss. Någon som kommer att sitta där och lyssna. Vara den person i andra när du kan.Låt någon älskar dig precis som du är så bristfällig som du kan vara så oattraktiva som du ibland känner och så oförrättat som du tror att du ärFolk tror en själsfrände är perfekt passform och det är vad alla vill men en sann själsfrände är en spegel den person som visar alltJag har lärt mig att man inte kan göra någon att älska dig. Allt du kan göra är att vara någon som kan bli älskad. Resten är upp till dem.Du tror hundar inte kommer att vara i himlen? Jag säger dig, kommer de att vara där länge innan någon av oss.Ive lärt sig att du inte kan göra någon älskar dig, är allt du kan göra vara någon som kan bli älskad.