Ibland kan du aldrig vet det sanna värdet av en stund tills det blir ett minne


ibland-kan-aldrig-vet-det-sanna-värdet-av-stund-tills-det-blir-ett-minne
iblandkanaldrigvetdetsannavärdetavstundtillsblirettminnekan dudu aldrigaldrig vetvet detdet sannasanna värdetvärdet avav enen stundstund tillstills detdet blirblir ettett minneibland kan dukan du aldrigdu aldrig vetaldrig vet detvet det sannadet sanna värdetsanna värdet avvärdet av enav en stunden stund tillsstund tills dettills det blirdet blir ettblir ett minneibland kan du aldrigkan du aldrig vetdu aldrig vet detaldrig vet det sannavet det sanna värdetdet sanna värdet avsanna värdet av envärdet av en stundav en stund tillsen stund tills detstund tills det blirtills det blir ettdet blir ett minneibland kan du aldrig vetkan du aldrig vet detdu aldrig vet det sannaaldrig vet det sanna värdetvet det sanna värdet avdet sanna värdet av ensanna värdet av en stundvärdet av en stund tillsav en stund tills deten stund tills det blirstund tills det blir etttills det blir ett minne

Ibland kan du aldrig vet det sanna värdet av en stund tills det blir ett minne.Ibland att du aldrig vet det sanna värdet av en stund tills det blir ett minneIbland kommer du aldrig veta det sanna värdet av en stund tills det blir ett minne.Du vet aldrig riktigt det sanna värdet av en stund, tills det blir ett minne.Ibland kan du aldrig kommer att veta värdet av en stund tills det blir ett minne.Vi ofta inte inser det sanna värdet av en stund tills det blir ett minne.