Ibland kan du aldrig kommer att veta värdet av en stund tills det blir ett minne.


ibland-kan-aldrig-kommer-att-veta-värdet-av-stund-tills-det-blir-ett-minne
dr seussiblandkanaldrigkommerattvetavärdetavstundtillsdetblirettminnekan dudu aldrigaldrig kommerkommer attatt vetaveta värdetvärdet avav enen stundstund tillstills detdet blirblir ettett minneibland kan dukan du aldrigdu aldrig kommeraldrig kommer attkommer att vetaatt veta värdetveta värdet avvärdet av enav en stunden stund tillsstund tills dettills det blirdet blir ettblir ett minneibland kan du aldrigkan du aldrig kommerdu aldrig kommer attaldrig kommer att vetakommer att veta värdetatt veta värdet avveta värdet av envärdet av en stundav en stund tillsen stund tills detstund tills det blirtills det blir ettdet blir ett minneibland kan du aldrig kommerkan du aldrig kommer attdu aldrig kommer att vetaaldrig kommer att veta värdetkommer att veta värdet avatt veta värdet av enveta värdet av en stundvärdet av en stund tillsav en stund tills deten stund tills det blirstund tills det blir etttills det blir ett minne

Ibland kommer du aldrig veta det sanna värdet av en stund tills det blir ett minne.Ibland kan du aldrig vet det sanna värdet av en stund tills det blir ett minneIbland kan du aldrig vet det sanna värdet av en stund tills det blir ett minne.Ibland att du aldrig vet det sanna värdet av en stund tills det blir ett minneDu vet aldrig riktigt det sanna värdet av en stund, tills det blir ett minne.Man vet aldrig värdet av en stund tills det är ett minne.