Ibland är det bästa sättet att vara lycklig är att lära sig att släppa taget om saker du försökt svårt att hålla fast vid...


ibland-är-det-bästa-sättet-att-vara-lycklig-är-att-lära-sig-att-släppa-taget-om-saker-försökt-svårt-att-hålla-fast-vid
iblandärdetbästasättetattvaralyckliglärasigsläppatagetomsakerfrsktsvårthållafastvidär detdet bästabästa sättetsättet attatt varavara lyckliglycklig ärär attatt läralära sigsig attatt släppasläppa tagettaget omom sakersaker dudu försöktförsökt svårtsvårt attatt hållahålla fastfast vidibland är detär det bästadet bästa sättetbästa sättet attsättet att varaatt vara lyckligvara lycklig ärlycklig är attär att läraatt lära siglära sig attsig att släppaatt släppa tagetsläppa taget omtaget om sakerom saker dusaker du försöktdu försökt svårtförsökt svårt attsvårt att hållaatt hålla fasthålla fast vidibland är det bästaär det bästa sättetdet bästa sättet attbästa sättet att varasättet att vara lyckligatt vara lycklig ärvara lycklig är attlycklig är att läraär att lära sigatt lära sig attlära sig att släppasig att släppa tagetatt släppa taget omsläppa taget om sakertaget om saker duom saker du försöktsaker du försökt svårtdu försökt svårt attförsökt svårt att hållasvårt att hålla fastatt hålla fast vidibland är det bästa sättetär det bästa sättet attdet bästa sättet att varabästa sättet att vara lyckligsättet att vara lycklig äratt vara lycklig är attvara lycklig är att läralycklig är att lära sigär att lära sig attatt lära sig att släppalära sig att släppa tagetsig att släppa taget omatt släppa taget om sakersläppa taget om saker dutaget om saker du försöktom saker du försökt svårtsaker du försökt svårt attdu försökt svårt att hållaförsökt svårt att hålla fastsvårt att hålla fast vid

Ibland måste vi släppa taget för att uppskatta vad det är att hålla fast vid.
ibland-måste-vi-släppa-taget-för-att-uppskatta-vad-det-är-att-hålla-fast-vid
Ibland måste man släppa taget för att se om det fanns något värt att hålla fast vid.
ibland-måste-man-släppa-taget-för-att-se-om-det-fanns-något-värt-att-hålla-fast-vid
Vet du varför det är så svårt att vara lycklig? Eftersom du tycker att det är så svårt att släppa taget om de saker som gör dig ledsen.
vet-varför-det-är-så-svårt-att-vara-lycklig-eftersom-tycker-att-det-är-så-svårt-att-släppa-taget-om-de-saker-som-gör-dig-ledsen
Ibland är kärlek är inte tillräckligt och vissa saker var aldrig tänkt att vara; du bara måste acceptera det och lära sig att släppa taget.
ibland-är-kärlek-är-inte-tillräckligt-och-vissa-saker-var-aldrig-tänkt-att-vara-bara-måste-acceptera-det-och-lära-sig-att-släppa-taget
Ibland människor aldrig får vad de förtjänar eftersom de är alltför upptagen att hålla fast vid saker som de är tänkta att släppa ut
ibland-människor-aldrig-får-vad-de-förtjänar-eftersom-de-är-alltför-upptagen-att-hålla-fast-vid-saker-som-de-är-tänkta-att-släppa-ut
Ibland människor aldrig får vad de förtjänar eftersom de är alltför upptagen att hålla fast vid saker som de är tänkta att släppa.
ibland-människor-aldrig-får-vad-de-förtjänar-eftersom-de-är-alltför-upptagen-att-hålla-fast-vid-saker-som-de-är-tänkta-att-släppa