Ibland är avsedda att hjälpa dig att ändra och växa men inte tänkt att vara med dig alltid och för evigt.


ibland-är-avsedda-att-hjälpa-dig-att-ändra-och-växa-men-inte-tänkt-att-vara-med-dig-alltid-och-för-evigt
iblandäravseddaatthjälpadigändraochväxamenintetänktvaramedalltidfrevigtär avseddaavsedda attatt hjälpahjälpa digdig attatt ändraändra ochoch växaväxa menmen inteinte tänkttänkt attatt varavara medmed digdig alltidalltid ochoch förför evigtibland är avseddaär avsedda attavsedda att hjälpaatt hjälpa dighjälpa dig attdig att ändraatt ändra ochändra och växaoch växa menväxa men intemen inte tänktinte tänkt atttänkt att varaatt vara medvara med digmed dig alltiddig alltid ochalltid och föroch för evigtibland är avsedda attär avsedda att hjälpaavsedda att hjälpa digatt hjälpa dig atthjälpa dig att ändradig att ändra ochatt ändra och växaändra och växa menoch växa men inteväxa men inte tänktmen inte tänkt attinte tänkt att varatänkt att vara medatt vara med digvara med dig alltidmed dig alltid ochdig alltid och föralltid och för evigtibland är avsedda att hjälpaär avsedda att hjälpa digavsedda att hjälpa dig attatt hjälpa dig att ändrahjälpa dig att ändra ochdig att ändra och växaatt ändra och växa menändra och växa men inteoch växa men inte tänktväxa men inte tänkt attmen inte tänkt att varainte tänkt att vara medtänkt att vara med digatt vara med dig alltidvara med dig alltid ochmed dig alltid och fördig alltid och för evigt

Vissa situationer är inte avsedda för dig att ändra, men de situationer som är avsedda att ändra dig till det bättre.Ibland du tänkt att bli kär i någon. Men inte tänkt att vara med dem för evigt.Inte varje relation är tänkt att vara för evigt. Och ibland är det bästa du kan göra är att ta ett steg tillbaka och ge dig själv en chans att andas.Jag har aldrig tänkt att bli kär i dig, men jag gjorde, jag behöver inte sakna dig, men jag gör och jag behöver inte vara med dig, men jag kan inte vara utan dig.Livets utmaningar är inte tänkt att paralysera dig, de är tänkt att hjälpa dig att upptäcka vem du är.När livet verkar vara svårt, det finns en sak du bör alltid ha i åtanke. Gud är fortfarande och kommer att vara för evigt med dig.