I DAG är PALM söndag, låt oss gå till kyrkan och höra Guds ord. Stilla veckan na så omvända från våra synder. Må han förlåta oss. Gud välsigne oss alla.


i-dag-är-palm-söndag-låt-oss-gå-till-kyrkan-och-höra-guds-ord-stilla-veckan-na-så-omvända-från-våra-synder-må-han-förlå-oss-gud
dagärpalmsndaglåtosstillkyrkanochhragudsordstillaveckannaomvändafrånvårasynderhanfrlåtaossgudvälsigneallai dagdag ärär palmpalm söndaglåt ossoss gågå tilltill kyrkankyrkan ochoch hörahöra gudsstilla veckanveckan nana såså omvändaomvända frånfrån våravåra syndermå hanhan förlåtaförlåta ossgud välsignevälsigne ossoss allai dag ärdag är palmär palm söndaglåt oss gåoss gå tillgå till kyrkantill kyrkan ochkyrkan och höraoch höra gudshöra guds ordstilla veckan naveckan na såna så omvändaså omvända frånomvända från vårafrån våra syndermå han förlåtahan förlåta ossgud välsigne ossvälsigne oss alla

Låta vara tacksam till Gud för Han älskade oss trots alla våra synder och misslyckanden. Låt oss erbjuda våra liv till honom och vara trogen ända till slutet.Jag hoppas söndag är inte den enda dagen i veckan du går till Gud, är varje söndag speciell men idag mer... lycklig Palm söndag!Påsk påminner oss om Guds aldrig sinande kärlek till oss. Låt oss alla tillsammans beröm och dyrka Gud för hans oändliga välsignelser. Ha en välsignad påsk.Ibland Gud driver oss till våra gränser... Han testar oss bortom vår uthållighet, eftersom han har större förtroende för oss än vad vi har i oss!Guds förlåtelse tillåter oss att vara ärliga mot oss själva. Vi erkänner våra brister, erkänna våra misslyckanden, och vädja till Gud om nådHan överlämnades till dö på grund av våra synder, och han höjdes till livet för att göra oss rätt med Gud.