I allt som är rent social kan vi vara så separat som fingrarna, men en som hand i allt väsentliga ömsesidigt framsteg.


i-allt-som-är-rent-social-kan-vi-vara-så-separat-som-fingrarna-men-som-hand-i-allt-väsentliga-ömsesidigt-framsteg
booker t. washingtonalltsomärrentsocialkanvivaraseparatfingrarnamenhandväsentligamsesidigtframstegi alltallt somsom ärär rentrent socialsocial kankan vivi varavara såså separatseparat somsom fingrarnamen enen somsom handi alltallt väsentligaväsentliga ömsesidigtömsesidigt framstegi allt somallt som ärsom är rentär rent socialrent social kansocial kan vikan vi varavi vara såvara så separatså separat somseparat som fingrarnamen en somen som handsom hand ihand i allti allt väsentligaallt väsentliga ömsesidigtväsentliga ömsesidigt framstegi allt som ärallt som är rentsom är rent socialär rent social kanrent social kan visocial kan vi varakan vi vara såvi vara så separatvara så separat somså separat som fingrarnamen en som handen som hand isom hand i allthand i allt väsentligai allt väsentliga ömsesidigtallt väsentliga ömsesidigt framstegi allt som är rentallt som är rent socialsom är rent social kanär rent social kan virent social kan vi varasocial kan vi vara såkan vi vara så separatvi vara så separat somvara så separat som fingrarnamen en som hand ien som hand i alltsom hand i allt väsentligahand i allt väsentliga ömsesidigti allt väsentliga ömsesidigt framsteg

De som gärna lämna allt i Allahs hand så småningom kommer att se Allahs hand i allt. Eftersom oro slutar där, börjar troDe som med glädje lämna allt i Guds hand så småningom kommer att se Guds hand i allt. Oron upphör när tro börjar.Allegiance, trots allt, har att arbeta på två sätt; och man kan växa trötta på en trohet som inte är ömsesidigt.En golfbana är ett koncentrat av allt som är rent övergående i universum; en plats att inte bo i, men att komma över så snabbt som möjligt.Du kan inte vara allt för alla, men du kan vara allt för ett fåtal personer. Besluta vilka dessa människor är i ditt liv och behandla dem som kungligheter.Allt du kan ändra är själv, men ibland som förändrar allt!