Hoppa över religion och politik, huvudet direkt till medkänsla. Allt annat är en distraktion.


hoppa-över-religion-och-politik-huvudet-direkt-till-medkänsla-allt-annat-är-distraktion
hoppaverreligionochpolitikhuvudetdirekttillmedkänslaalltannatärdistraktionhoppa överöver religionreligion ochoch politikhuvudet direktdirekt tilltill medkänslaallt annatannat ären distraktionhoppa över religionöver religion ochreligion och politikhuvudet direkt tilldirekt till medkänslaallt annat ärannat är enär en distraktionhoppa över religion ochöver religion och politikhuvudet direkt till medkänslaallt annat är enannat är en distraktionhoppa över religion och politikallt annat är en distraktion

Låt oss hoppa över inte få som del av kvällen och gå direkt till en strippklubb.Ju tidigare du känner dig själv, desto lättare livet vara. Efter det är distraktion borta, och du kan fokusera på allt annatHistorien är nyckeln till allt. Politik, religion, även modeLåt oss bara hoppa kampen och gå direkt till make-up kön.Anhängare av den nya religiösa rätten avvisa separation av politik och religion, men de ger inga andliga insikter till politik.De flesta människor inte vill prata om politik och religion. De säger,