Hon använder för att betona honom, hitta sätt att imponera på honom... Nu tror hon mindre av honom och önskar det bästa för honom.


hon-använder-för-att-betona-honom-hitta-sätt-att-imponera-på-honom-nu-tror-hon-mindre-av-honom-och-önskar-det-bästa-för-honom
honanvänderfrattbetonahonomhittasättimponerahonomnutrorhonmindreavhonomochnskardetbästahonomhon använderanvänder förför attatt betonabetona honomhitta sättsätt attatt imponeraimponera påpå honomhonom nunu trorhon mindremindre avav honomhonom ochoch önskarönskar detdet bästabästa förför honomhon använder föranvänder för attför att betonaatt betona honomhitta sätt attsätt att imponeraatt imponera påimponera på honompå honom nuhonom nu trornu tror hontror hon mindrehon mindre avmindre av honomav honom ochhonom och önskaroch önskar detönskar det bästadet bästa förbästa för honomhon använder för attanvänder för att betonaför att betona honomhitta sätt att imponerasätt att imponera påatt imponera på honomimponera på honom nupå honom nu trorhonom nu tror honnu tror hon mindretror hon mindre avhon mindre av honommindre av honom ochav honom och önskarhonom och önskar detoch önskar det bästaönskar det bästa fördet bästa för honomhon använder för att betonaanvänder för att betona honomhitta sätt att imponera påsätt att imponera på honomatt imponera på honom nuimponera på honom nu trorpå honom nu tror honhonom nu tror hon mindrenu tror hon mindre avtror hon mindre av honomhon mindre av honom ochmindre av honom och önskarav honom och önskar dethonom och önskar det bästaoch önskar det bästa förönskar det bästa för honom

Används för att betona honom, försöker imponera på honom, nu kan jag bryr för honom. Fan, jag önskar det bästa för honom
används-för-att-betona-honom-försöker-imponera-på-honom-nu-kan-jag-bryr-för-honom-fan-jag-önskar-det-bästa-för-honom
Tror på honom och inte lita på honom? Du kan lika gärna säga, judarna älskade honom när de spikade honom på korset.
tror-på-honom-och-inte-lita-på-honom-du-kan-lika-gärna-säga-judarna-älskade-honom-när-de-spikade-honom-på-korset
En man frågade en älva att göra honom önskvärt och oemotståndlig för alla kvinnor. Hon förvandlade honom till ett kreditkort.
en-man-frågade-älva-att-göra-honom-önskvärt-och-oemotståndlig-för-alla-kvinnor-hon-förvandlade-honom-till-ett-kreditkort
När Queer Eye hit, kyrkan berättade för min mamma att de bad för mig. Hon sade, Gud älskar honom också. Och jag stöder honom 100 procent.
när-queer-eye-hit-kyrkan-berättade-för-min-mamma-att-de-bad-för-mig-hon-sade-gud-älskar-honom-också-och-jag-stöder-honom-100-procent
Sedan ska jag göra det lätt för honom att hitta mig. Jag ska gå fram till honom och berätta för honom att du är min. -Paris
sedan-ska-jag-göra-det-lätt-för-honom-att-hitta-mig-jag-ska-gå-fram-till-honom-och-berätta-för-honom-att-är-min
Om du verkligen älskar honom, sedan kämpa för honom, inte bara stå tillbaka och se honom falla för henne istället.
om-verkligen-älskar-honom-sedan-kämpa-för-honom-inte-bara-stå-tillbaka-och-se-honom-falla-för-henne-istället