Homo sapiens, den enda varelsen utrustade med förnuft, är också den enda varelse till stift sin existens på saker orimligt


homo-sapiens-den-enda-varelsen-utrustade-med-förnuft-är-också-den-enda-varelse-till-stift-sin-existens-på-saker-orimligt
henri bergsonhomosapiensdenendavarelsenutrustademedfrnuftärocksåvarelsetillstiftsinexistenssakerorimligthomo sapiensden endaenda varelsenvarelsen utrustadeutrustade medmed förnuftär ocksåockså denden endaenda varelsevarelse tilltill stiftstift sinsin existensexistens påpå sakerden enda varelsenenda varelsen utrustadevarelsen utrustade medutrustade med förnuftär också denockså den endaden enda varelseenda varelse tillvarelse till stifttill stift sinstift sin existenssin existens påexistens på sakerpå saker orimligtden enda varelsen utrustadeenda varelsen utrustade medvarelsen utrustade med förnuftär också den endaockså den enda varelseden enda varelse tillenda varelse till stiftvarelse till stift sintill stift sin existensstift sin existens påsin existens på sakerexistens på saker orimligtden enda varelsen utrustade medenda varelsen utrustade med förnuftär också den enda varelseockså den enda varelse tillden enda varelse till stiftenda varelse till stift sinvarelse till stift sin existenstill stift sin existens påstift sin existens på sakersin existens på saker orimligt

Minskningen av universum till en enda varelse, utbyggnad av en enda varelse även till Gud, är denna kärlek. -Victor Hugo
minskningen-av-universum-till-enda-varelse-utbyggnad-av-enda-varelse-även-till-gud-är-denna-kärlek
Människan är den enda varelse vars känslor är intrasslade med hans minne. -Marjorie Holmes
människan-är-den-enda-varelse-vars-känslor-är-intrasslade-med-hans-minne
Den enda tillstånd den enda validering och den enda åsikt som räknas i vår strävan efter storhet är vår egen
den-enda-tillstånd-den-enda-validering-och-den-enda-åsikt-som-räknas-i-vår-strävan-efter-storhet-är-vår-egen
Ensamhet är den djupaste faktum av människans villkor. Människan är den enda varelse som vet att han är ensam.
ensamhet-är-den-djupaste-faktum-av-människans-villkor-människan-är-den-enda-varelse-som-vet-att-han-är-ensam
Musik är Guds gåva till människan, den enda art of Heaven ges till jorden, den enda konsten att jorden vi tar till himlen.
musik-är-guds-gåva-till-människan-den-enda-art-of-heaven-ges-till-jorden-den-enda-konsten-att-jorden-vi-tar-till-himlen
Såvitt vi kan urskilja, är det enda syftet med den mänskliga existensen att tända ett ljus i mörker bara varelse. -Carl Gustav Jung
såvitt-vi-kan-urskilja-är-det-enda-syftet-med-den-mänskliga-existensen-att-tända-ett-ljus-i-mörker-bara-varelse