Herre, leder mig att göra val som ger dig ära och tillåta mig att uppleva det liv du är avsedda för mig att leva.


herre-leder-mig-att-göra-val-som-ger-dig-ära-och-tillå-mig-att-uppleva-det-liv-är-avsedda-för-mig-att-leva
herreledermigattgravalsomgerdigäraochtillåtaupplevadetliväravseddafrlevaleder migmig attatt göragöra valval somsom gerger digdig äraära ochoch tillåtatillåta migmig attatt upplevauppleva detdet livliv duär avseddaavsedda förför migmig attatt levaleder mig attmig att göraatt göra valgöra val somval som gersom ger digger dig äradig ära ochära och tillåtaoch tillåta migtillåta mig attmig att upplevaatt uppleva detuppleva det livdet liv duliv du ärdu är avseddaär avsedda föravsedda för migför mig attmig att levaleder mig att göramig att göra valatt göra val somgöra val som gerval som ger digsom ger dig ärager dig ära ochdig ära och tillåtaära och tillåta migoch tillåta mig atttillåta mig att upplevamig att uppleva detatt uppleva det livuppleva det liv dudet liv du ärliv du är avseddadu är avsedda förär avsedda för migavsedda för mig attför mig att levaleder mig att göra valmig att göra val somatt göra val som gergöra val som ger digval som ger dig ärasom ger dig ära ochger dig ära och tillåtadig ära och tillåta migära och tillåta mig attoch tillåta mig att upplevatillåta mig att uppleva detmig att uppleva det livatt uppleva det liv duuppleva det liv du ärdet liv du är avseddaliv du är avsedda fördu är avsedda för migär avsedda för mig attavsedda för mig att leva

Tacken HERREN i allt. Tack Herre för att ge mig liv och ge mig en chans att leva med syfte.Herre tack för denna nya välsignade dag som inte bara ger mig en chans att vara en bättre mig, men en framtid och ett hopp.O Herre, ge mig styrka både andligt och fysiskt göra det arbete ni har kallat mig att göra.Herre, min Gud, till dig jag min tillflykt; fräls mig från alla dem som förfölja mig och rädda mig: (Psaltaren 7: 1)Att göra misstag är känd för att vara människa, så låt mig liv och låt mig leva.Musik har befogenhet att göra mig att må bra som inget annat gör. Det ger mig lugn ett tag. Tar mig tillbaka till vem jag egentligen är.