Herre, gör mig känna min slut, och mina dagars mått, vad det är; att jag får veta hur bräcklig jag är. Psalm xxxix. 4


herre-gör-mig-känna-min-slut-och-mina-dagars-mått-vad-det-är-att-jag-får-veta-hur-bräcklig-jag-är-psalm-xxxix-4
bibleherregrmigkännaminslutochminadagarsmåttvaddetärattjagfårvetahurbräckligärpsalmxxxix4gör migmig kännakänna minmin slutoch minamina dagarsdagars måttvad detdet äratt jagjag fårfår vetaveta hurhur bräckligbräcklig jagjag ärpsalm xxxixgör mig kännamig känna minkänna min slutoch mina dagarsmina dagars måttvad det äratt jag fårjag får vetafår veta hurveta hur bräcklighur bräcklig jagbräcklig jag ärgör mig känna minmig känna min slutoch mina dagars måttatt jag får vetajag får veta hurfår veta hur bräckligveta hur bräcklig jaghur bräcklig jag ärgör mig känna min slutatt jag får veta hurjag får veta hur bräckligfår veta hur bräcklig jagveta hur bräcklig jag är

HERRE, min Gud, kallade jag till dig för att få hjälp och du helade mig. Psalm 30: 2När jag börjar känna mig blir överhopad med negativitet jag stoppa vad jag gör och börja tacka Jesus för alla mina välsignelser... det hjälper.Lord ändra min aptit, min önskan, mina önskningar och gör mig livet Herre.Jag vet inte hur jag ska säga det här, eller ens om det är sant. Men jag älskar hur du får mig att känna, och jag tror att jag faller för dig.Jag har delat hela mitt liv. Min privata och min show affärslivet. Det hjälper mig faktiskt att känna mina låtar och gå vidare med mina drömmar.Jag gör inte alls som att veta vad folk säger om mig bakom min rygg. Det gör mig alldeles för egenkär.