Hemligheten till min framgång var att på något sätt lyckades jag alltid att leva för att flyga en annan dag.


hemligheten-till-min-framgång-var-att-på-något-sätt-lyckades-jag-alltid-att-leva-för-att-flyga-annan-dag
chuck yeagerhemlighetentillminframgångvarattnågotsättlyckadesjagalltidlevafrflygaannandaghemligheten tilltill minmin framgångframgång varvar attatt påpå någotnågot sättsätt lyckadeslyckades jagjag alltidalltid attatt levaleva förför attatt flygaflyga enen annanannan daghemligheten till mintill min framgångmin framgång varframgång var attvar att påatt på någotpå något sättnågot sätt lyckadessätt lyckades jaglyckades jag alltidjag alltid attalltid att levaatt leva förleva för attför att flygaatt flyga enflyga en annanen annan daghemligheten till min framgångtill min framgång varmin framgång var attframgång var att påvar att på någotatt på något sättpå något sätt lyckadesnågot sätt lyckades jagsätt lyckades jag alltidlyckades jag alltid attjag alltid att levaalltid att leva föratt leva för attleva för att flygaför att flyga enatt flyga en annanflyga en annan daghemligheten till min framgång vartill min framgång var attmin framgång var att påframgång var att på någotvar att på något sättatt på något sätt lyckadespå något sätt lyckades jagnågot sätt lyckades jag alltidsätt lyckades jag alltid attlyckades jag alltid att levajag alltid att leva föralltid att leva för attatt leva för att flygaleva för att flyga enför att flyga en annanatt flyga en annan dag

Det var en väg ut ur fattigdom. Det var en väg till framgång. Det var ett sätt att utbildning. Och det var ett sätt att en ljusare dag för mig.
det-var-väg-ut-ur-fattigdom-det-var-väg-till-framgång-det-var-ett-sätt-att-utbildning-och-det-var-ett-sätt-att-ljusare-dag-för-mig
Jag swearby mitt liv och min kärlek av itthat jag aldrig kommer att leva till förmån för en annan man, nor fråga en annan man att bo för min. -Ayn Rand
jag-swearby-mitt-liv-och-min-kärlek-av-itthat-jag-aldrig-kommer-att-leva-till-förmån-för-annan-man-nor-fråga-annan-man-att-bo-för-min
Jag svär, vid mitt liv och min kärlek av det, att jag aldrig kommer att leva till förmån för en annan man, nor fråga en annan man att bo för min.
jag-svär-vid-mitt-liv-och-min-kärlek-av-det-att-jag-aldrig-kommer-att-leva-till-förmån-för-annan-man-nor-fråga-annan-man-att-bo-för-min
Det finns tre ord som förmedlar hemligheten med konsten att leva, hemligheten bakom all framgång och lycka: Ett Med Livet. -Eckhart Tolle
det-finns-tre-ord-som-förmedlar-hemligheten-med-konsten-att-leva-hemligheten-bakom-all-framgång-och-lycka-ett-med-livet
Unge man, är hemligheten bakom min framgång att en tidig ålder upptäckte jag att jag inte var Gud.
unge-man-är-hemligheten-bakom-min-framgång-att-tidig-ålder-upptäckte-jag-att-jag-inte-var-gud
Hemligheten till framgång är att äga något, men kontrollera allt.
hemligheten-till-framgång-är-att-äga-något-men-kontrollera-allt