Hat upphör inte vid hat, utan endast genom kärlek detta är den eviga regel


hat-upphör-inte-vid-hat-utan-endast-genom-kärlek-detta-är-den-eviga-regel
hatupphrintevidhatutanendastgenomkärlekdettaärdenevigaregelhat upphörupphör inteinte vidvid hatutan endastendast genomgenom kärlekkärlek dettadetta ärär denden evigaeviga regelhat upphör inteupphör inte vidinte vid hatutan endast genomendast genom kärlekgenom kärlek dettakärlek detta ärdetta är denär den evigaden eviga regelhat upphör inte vidupphör inte vid hatutan endast genom kärlekendast genom kärlek dettagenom kärlek detta ärkärlek detta är dendetta är den evigaär den eviga regelhat upphör inte vid hatutan endast genom kärlek dettaendast genom kärlek detta ärgenom kärlek detta är denkärlek detta är den evigadetta är den eviga regel

Hat upphör inte genom hat när som helst. Hatet upphör genom kärlek. Detta är en oföränderlig lag.För hat inte upphör med hat när som helst: hat upphör med kärlek - det är en gammal regelHat upphör aldrig genom hat. Hat upphör endast genom kärlek.Hat aldrig avslutas med hat utan av kärlekDen värsta sjukdomen i världen är hat. Och botemedlet för hat är kärlek.Kärlek kan ibland förvandlas till hat. Hat, blir dock sällan och nästan aldrig kärlek.