Han var beryktad en av de vise män som gjorde svar på frågan, när en man ska gifta sig?


han-var-beryktad-av-de-vise-män-som-gjorde-svar-på-frågan-när-man-ska-gifta-sig-en-ung-man-ännu-inte-äldre-man-inte-alls
francis bacon srhanvarberyktadavdevisemänsomgjordesvarfrågannärmanskagiftasigungännuinteäldreinteallshan varvar beryktadberyktad enen avav dede visevise mänmän somsom gjordegjorde svarsvar påpå frågannär enen manman skaska giftagifta sigen ungung manman ännuännu inteen äldreäldre manman inteinte allshan var beryktadvar beryktad enberyktad en aven av deav de visede vise mänvise män sommän som gjordesom gjorde svargjorde svar påsvar på frågannär en manen man skaman ska giftaska gifta sigen ung manung man ännuman ännu inteen äldre manäldre man inteman inte allshan var beryktad envar beryktad en avberyktad en av deen av de viseav de vise mände vise män somvise män som gjordemän som gjorde svarsom gjorde svar pågjorde svar på frågannär en man skaen man ska giftaman ska gifta sigen ung man ännuung man ännu inteen äldre man inteäldre man inte allshan var beryktad en avvar beryktad en av deberyktad en av de viseen av de vise mänav de vise män somde vise män som gjordevise män som gjorde svarmän som gjorde svar påsom gjorde svar på frågannär en man ska giftaen man ska gifta sigen ung man ännu inteen äldre man inte alls

Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. -Nalle Puh
om-man-inte-vet-var-man-ska-är-det-ingen-idé-att-skynda-sig-man-vet-ändå-inte-när-man-kommer-fram
Den äldre teorin, gifta sig med en äldre man, eftersom de är mer mogna. Men den nya teorin är män inte mogna. Gifta sig med en yngre. -Rita Rudner
den-äldre-teorin-gifta-sig-med-äldre-man-eftersom-de-är-mer-mogna-men-den-nya-teorin-är-män-inte-mogna-gifta-sig-med-yngre
Jag ska berätta
jag-ska-berätta-ya-hur-man-hålla-sig-ung-umgås-med-äldre-personer
När man älskar någon allt är klart - var att gå, vad man ska göra - allt tar hand om sig själv och man behöver inte be någon om någonting -Maxim Gorkij
när-man-älskar-någon-allt-är-klart-var-att-gå-vad-man-ska-göra-allt-tar-hand-om-sig-själv-och-man-behöver-inte-be-någon-om-någonting
Att skriva är som att gifta sig. Man ska aldrig engagera sig tills man förvånad över sin tur. -Iris Murdoch
att-skriva-är-som-att-gifta-sig-man-ska-aldrig-engagera-sig-tills-man-förvånad-över-sin-tur
Tja, inte bara be att gifta sig med en man älskar; Istället ber att älska en man att gifta sig. -Spencer W Kimball
tja-inte-bara-be-att-gifta-sig-med-man-älskar-istället-ber-att-älska-man-att-gifta-sig