Han valdes till kongressen anses sänds på en plundring raid för sina vänner.


han-valdes-till-kongressen-anses-sänds-på-plundring-raid-för-sina-vänner
george willhanvaldestillkongressenansessändsplundringraidfrsinavännerhan valdesvaldes tilltill kongressenkongressen ansesanses sändssänds påen plundringplundring raidraid förför sinasina vännerhan valdes tillvaldes till kongressentill kongressen anseskongressen anses sändsanses sänds påsänds på enpå en plundringen plundring raidplundring raid förraid för sinaför sina vännerhan valdes till kongressenvaldes till kongressen ansestill kongressen anses sändskongressen anses sänds påanses sänds på ensänds på en plundringpå en plundring raiden plundring raid förplundring raid för sinaraid för sina vännerhan valdes till kongressen ansesvaldes till kongressen anses sändstill kongressen anses sänds påkongressen anses sänds på enanses sänds på en plundringsänds på en plundring raidpå en plundring raid fören plundring raid för sinaplundring raid för sina vänner

Kongress i sessionen är kongressen om offentlig utställning, medan kongressen i utskottsrummen är kongressen på jobbetJag vill vara den som han ser på och säger till sina vänner... thats henne...Jag tror inte att det är funktionen av kongressen för att fungera väl. Det bör dra sina klackar på väg till beslut.Rätt kille visar dig bort till sina vänner. Han tar det så långsamt som du vill. Han kommer bara gå så långt som du känner dig bekväm med.En hund anses inte vara en bra hund eftersom han är en bra Barker. En man anses inte vara en god människa, därför att han är en bra talare.Om du någonsin skadar mina vänner, anses du död för mig.