Håll bostad på ditt förflutna och du kommer aldrig att få ett grepp om din framtid....


håll-bostad-på-ditt-förflutna-och-kommer-aldrig-att-få-ett-grepp-om-din-framtid
hållbostaddittfrflutnaochkommeraldrigattettgreppomdinframtidhåll bostadbostad påpå dittditt förflutnaförflutna ochoch dudu kommerkommer aldrigaldrig attatt fåfå ettett greppgrepp omom dindin framtidhåll bostad påbostad på dittpå ditt förflutnaditt förflutna ochförflutna och duoch du kommerdu kommer aldrigkommer aldrig attaldrig att fåatt få ettfå ett greppett grepp omgrepp om dinom din framtidhåll bostad på dittbostad på ditt förflutnapå ditt förflutna ochditt förflutna och duförflutna och du kommeroch du kommer aldrigdu kommer aldrig attkommer aldrig att fåaldrig att få ettatt få ett greppfå ett grepp omett grepp om dingrepp om din framtidhåll bostad på ditt förflutnabostad på ditt förflutna ochpå ditt förflutna och duditt förflutna och du kommerförflutna och du kommer aldrigoch du kommer aldrig attdu kommer aldrig att fåkommer aldrig att få ettaldrig att få ett greppatt få ett grepp omfå ett grepp om dinett grepp om din framtid

Låt aldrig ditt förflutna komma i vägen för din framtid. Ditt förflutna kan inte ändras och din framtid behöver inte straffet!!!Om du översätter varje misstag ditt liv i en Låt aldrig dina erfarenheter skadar din framtid. Ditt förflutna kan inte ändras och din framtid förtjänar inte straffet.Låt aldrig dina tidigare erfarenheter skadar din framtid. Ditt förflutna kan inte ändras och din framtid förtjänar inte straffet.Din framtid har företräde framför ditt förflutna. Fokusera på din framtid, snarare än på det förflutna.Låt aldrig smärtan från ditt förflutna straffa din nuvarande och förlama din framtid.