Här finns till brudgummen med bruden så rättvist och här är till bruden med brudgummen så sällsynt! Här finns till äktenskap: en själ i två kroppar.


här-finns-till-brudgummen-med-bruden-så-rättvist-och-här-är-till-bruden-med-brudgummen-så-sällsynt-här-finns-till-äktenskap-själ-i-två
härfinnstillbrudgummenmedbrudenrättvistochhärärsällsyntäktenskapsjältvåkropparhär finnsfinns tilltill brudgummenbrudgummen medmed brudenbruden såså rättvisträttvist ochoch härhär ärär tilltill brudenbruden medmed brudgummenbrudgummen såså sällsynthär finnsfinns tilltill äktenskapen själsjäl ii tvåtvå kropparhär finns tillfinns till brudgummentill brudgummen medbrudgummen med brudenmed bruden såbruden så rättvistså rättvist ochrättvist och häroch här ärhär är tillär till brudentill bruden medbruden med brudgummenmed brudgummen såbrudgummen så sällsynthär finns tillfinns till äktenskapen själ isjäl i tvåi två kropparhär finns till brudgummenfinns till brudgummen medtill brudgummen med brudenbrudgummen med bruden såmed bruden så rättvistbruden så rättvist ochså rättvist och härrättvist och här äroch här är tillhär är till brudenär till bruden medtill bruden med brudgummenbruden med brudgummen såmed brudgummen så sällsynthär finns till äktenskapen själ i tvåsjäl i två kropparhär finns till brudgummen medfinns till brudgummen med brudentill brudgummen med bruden såbrudgummen med bruden så rättvistmed bruden så rättvist ochbruden så rättvist och härså rättvist och här ärrättvist och här är tilloch här är till brudenhär är till bruden medär till bruden med brudgummentill bruden med brudgummen såbruden med brudgummen så sällsynten själ i två kroppar

Här finns till brudgummen med bruden så rättvist, och här är till bruden med brudgummen så sällsynt!
här-finns-till-brudgummen-med-bruden-så-rättvist-och-här-är-till-bruden-med-brudgummen-så-sällsynt
Här finns till brudgummen, en man som håller huvudet om han förlorar sitt hjärta.
här-finns-till-brudgummen-man-som-håller-huvudet-om-han-förlorar-sitt-hjärta
Här finns till brudgummen, en man som höll huvudet även när han förlorade sitt hjärta.
här-finns-till-brudgummen-man-som-höll-huvudet-även-när-han-förlorade-sitt-hjärta
Här är till dig och här är för mig, och jag hoppas att vi aldrig oense. Men, om det någonsin skulle vara, till helvetet med dig, här finns till MIG! -Anonym
här-är-till-dig-och-här-är-för-mig-och-jag-hoppas-att-vi-aldrig-oense-men-om-det-någonsin-skulle-vara-till-helvetet-med-dig-här-finns-till-mig
För bruden och brudgummen önskar du älskar i era hjärtan, glädje i ditt hem.
för-bruden-och-brudgummen-önskar-älskar-i-era-hjärtan-glädje-i-ditt-hem
Därifrån till här, och här för att där, roliga saker finns överallt.
därifrån-till-här-och-här-för-att-där-roliga-saker-finns-överallt