Guds Ord förändrar liv. Förnya och uppmuntra dig och dagliga liv genom att läsa din bibel.


guds-ord-förändrar-liv-förnya-och-uppmuntra-dig-och-dagliga-liv-genom-att-lä-din-bibel
pauline seaportgudsordfrändrarlivfrnyaochuppmuntradigdagligalivgenomattläsadinbibelord förändrarförändrar livförnya ochoch uppmuntrauppmuntra digdig ochoch dagligadagliga livliv genomgenom attatt läsaläsa dindin bibelguds ord förändrarord förändrar livförnya och uppmuntraoch uppmuntra diguppmuntra dig ochdig och dagligaoch dagliga livdagliga liv genomliv genom attgenom att läsaatt läsa dinläsa din bibelguds ord förändrar livförnya och uppmuntra digoch uppmuntra dig ochuppmuntra dig och dagligadig och dagliga livoch dagliga liv genomdagliga liv genom attliv genom att läsagenom att läsa dinatt läsa din bibelförnya och uppmuntra dig ochoch uppmuntra dig och dagligauppmuntra dig och dagliga livdig och dagliga liv genomoch dagliga liv genom attdagliga liv genom att läsaliv genom att läsa dingenom att läsa din bibel

Tro förändrar allt. Det förändrar din syn och det förändrar ditt liv.Broderskap är inte bara en bibel ord. Av kamratskap kan komma och kommer lyckligt liv för alla.Tron är en hörnsten i din upplevelse med Herren och utvecklas genom att höra Ordet och sätta det att fungera i ditt dagliga liv.År 2015, besluta att göra ditt liv helt nytt! Bli en ny människa. Återställ, Rethink, föryngra, Ladda och förnya ditt liv till en helt ny DIG!Hålla folk i ditt liv som verkligen älskar dig, motivera dig, uppmuntra dig, inspirera dig, förbättra dig och göra dig lycklig.Vi är involverade i ett liv som passerar förståelse och vår högsta verksamhet är vårt dagliga liv.