Gud har alltid något för dig, en nyckel för varje problem, ett ljus för varje skugga, en lättnad för varje sorg och en plan för varje morgon.


gud-har-alltid-något-för-dig-nyckel-för-varje-problem-ett-ljus-för-varje-skugga-lättnad-för-varje-sorg-och-plan-för-varje-morgon
gudharalltidnågotfrdignyckelvarjeproblemettljusskuggalättnadsorgochplanmorgongud harhar alltidalltid någotnågot förför digen nyckelnyckel förför varjevarje problemett ljusljus förför varjevarje skuggaen lättnadlättnad förför varjevarje sorgsorg ochoch enen planplan förför varjevarje morgongud har alltidhar alltid någotalltid något förnågot för digen nyckel förnyckel för varjeför varje problemett ljus förljus för varjeför varje skuggaen lättnad förlättnad för varjeför varje sorgvarje sorg ochsorg och enoch en planen plan förplan för varjeför varje morgongud har alltid någothar alltid något föralltid något för digen nyckel för varjenyckel för varje problemett ljus för varjeljus för varje skuggaen lättnad för varjelättnad för varje sorgför varje sorg ochvarje sorg och ensorg och en planoch en plan fören plan för varjeplan för varje morgongud har alltid något förhar alltid något för digen nyckel för varje problemett ljus för varje skuggaen lättnad för varje sorglättnad för varje sorg ochför varje sorg och envarje sorg och en plansorg och en plan föroch en plan för varjeen plan för varje morgon

Jag är tacksam, naturligtvis, för priset och tacksamma till Gud för varje berättelse, varje idé, varje ord, varje dag.
jag-är-tacksam-naturligtvis-för-priset-och-tacksamma-till-gud-för-varje-berättelse-varje-idé-varje-ord-varje-dag
För varje uppe är en ned, för varje rynka pannan det finns ett leende, för varje kväll finns det en dag och för varje problem finns det en väg.
för-varje-uppe-är-ned-för-varje-rynka-pannan-det-finns-ett-leende-för-varje-kväll-finns-det-dag-och-för-varje-problem-finns-det-väg
För varje ögonblick, leva. För varje framtida dröm. För varje dröm, hoppas. För varje hopp, tro. För varje förflutna, minns lektionerna. -Terry Mark
för-varje-ögonblick-leva-för-varje-framtida-dröm-för-varje-dröm-hoppas-för-varje-hopp-tro-för-varje-förflutna-minns-lektionerna
Det mest effektiva sättet att leva någorlunda är varje morgon för att göra en plan för en dag och varje natt för att undersöka de resultat som uppnåtts.
det-mest-effektiva-sättet-att-leva-någorlunda-är-varje-morgon-för-att-göra-plan-för-dag-och-varje-natt-för-att-undersöka-de-resultat-som
För varje dag, jag saknar dig. För varje timme, jag behöver dig. För varje minut, jag känner dig. För varje sekund, jag vill ha dig. Evigt, jag älskar dig.
för-varje-dag-jag-saknar-dig-för-varje-timme-jag-behöver-dig-för-varje-minut-jag-känner-dig-för-varje-sekund-jag-vill-ha-dig-evigt-jag
Världen är ny för oss varje morgon - detta är Guds gåva och varje människa bör tro att han är reborn varje dag
världen-är-ny-för-oss-varje-morgon-detta-är-guds-gåva-och-varje-människa-bör-tro-att-han-är-reborn-varje-dag