Gud benådar som en mor, som kysser brottet till den eviga förlåtelse


gud-benådar-som-mor-som-kysser-brottet-till-den-eviga-förlåtelse
gudbenådarsommorkysserbrottettilldenevigafrlåtelsegud benådarbenådar somsom enen morsom kysserkysser brottetbrottet tilltill denden evigaeviga förlåtelsegud benådar sombenådar som ensom en morsom kysser brottetkysser brottet tillbrottet till dentill den evigaden eviga förlåtelsegud benådar som enbenådar som en morsom kysser brottet tillkysser brottet till denbrottet till den evigatill den eviga förlåtelsegud benådar som en morsom kysser brottet till denkysser brottet till den evigabrottet till den eviga förlåtelse

Gud benådar som en mor, som kysser brottet till den eviga förlåtelse.Han som binder till sig en glädje Har bevingade liv förstöra Men den som kysser glädje som flyger Bor i evighetens solen gå upp.Hjärtat av en mor är en djup avgrund längst ner som du kommer alltid att hitta förlåtelseÄven under de värsta svårigheter, när andra saker i våra liv tycks falla sönder, vi kan fortfarande hitta fred i den eviga kärleken till Gud.Det finns ingen EVIGA KÄRLEKEN annat än kärlek till Gud ..Du är den eviga elden i den tomma fackla mitt hjärta och ledstjärna för ljus som styr mitt fartyg till safe harbor.