Gud är den enda som jag litar på. Gud är den enda som jag ber mina behov från. Gud är en gud är allt.


gud-är-den-enda-som-jag-litar-på-gud-är-den-enda-som-jag-ber-mina-behov-från-gud-är-gud-är-allt
gudärdenendasomjaglitarberminabehovfrångudalltgud ärär denden endaenda somsom jagjag litarlitar pågud ärär denden endaenda somsom jagjag berber minamina behovbehov frångud ären gudgud ärär alltgud är denär den endaden enda somenda som jagsom jag litarjag litar pågud är denär den endaden enda somenda som jagsom jag berjag ber minaber mina behovmina behov frångud är enär en guden gud ärgud är alltgud är den endaär den enda somden enda som jagenda som jag litarsom jag litar pågud är den endaär den enda somden enda som jagenda som jag bersom jag ber minajag ber mina behovber mina behov frångud är en gudär en gud ären gud är alltgud är den enda somär den enda som jagden enda som jag litarenda som jag litar pågud är den enda somär den enda som jagden enda som jag berenda som jag ber minasom jag ber mina behovjag ber mina behov frångud är en gud ärär en gud är allt

Vandring med Gud är den bästa äventyr, finna Gud är den bästa prestation och har Gud som en följeslagare är den bästa källan till lycka. -Nishan Panwar
vandring-med-gud-är-den-bästa-äventyr-finna-gud-är-den-bästa-prestation-och-har-gud-som-följeslagare-är-den-bästa-källan-till-lycka
Jag ber inte för Gud att ta mina problem borta, jag ber bara för Gud att ge mig styrka att gå igenom dem
jag-ber-inte-för-gud-att-mina-problem-borta-jag-ber-bara-för-gud-att-ge-mig-styrka-att-gå-igenom-dem
Oavsett hur bra eller dåligt det jag får, tror allt kommer från Gud. Och allt från Gud är alltid ett gott syfte. -Bernajoy Vaal
oavsett-hur-bra-eller-dåligt-det-jag-får-tror-allt-kommer-från-gud-och-allt-från-gud-är-alltid-ett-gott-syfte
Du önskar det som överstiger mina ödmjuka krafter, men jag litar på medlidande och barmhärtighet den Allsmäktige Gud.
du-önskar-det-som-överstiger-mina-ödmjuka-krafter-men-jag-litar-på-medlidande-och-barmhärtighet-den-allsmäktige-gud
Gud skapade koks. Gud skapade pepsi. Gud skapade mig. Åh så sexig. Gud skapade floder. Gud gjorda sjöar. Gud skapade dig. Tja... vi alla gör misstag.
gud-skapade-koks-gud-skapade-pepsi-gud-skapade-mig-Åh-så-sexig-gud-skapade-floder-gud-gjorda-sjöar-gud-skapade-dig-tja-vi-alla-gör
Vad är sanning? Sanningen är något så ädelt som om Gud kunde vika av från den, skulle jag hålla sanningen och vika från Gud -Johannes Eckhard
vad-är-sanning-sanningen-är-något-så-ädelt-som-om-gud-kunde-vika-av-från-den-skulle-jag-hålla-sanningen-och-vika-från-gud