Gottfinnande tal är mer än vältalighet; och att tala angenämt till honom som vi behandlar är mer än att tala i goda ord eller i god ordning.


gottfinnande-tal-är-mer-än-vältalighet-och-att-tala-angenämt-till-honom-som-vi-behandlar-är-mer-än-att-tala-i-goda-ord-eller-i-god-ordning
francis bacon srgottfinnandetalärmeränvältalighetochatttalaangenämttillhonomsomvibehandlargodaordellergodordninggottfinnande taltal ärär mermer änän vältalighetoch attatt talatala angenämtangenämt tilltill honomhonom somsom vivi behandlarbehandlar ärär mermer änän attatt talatala ii godaord ellereller ii godgottfinnande tal ärtal är merär mer änmer än vältalighetoch att talaatt tala angenämttala angenämt tillangenämt till honomtill honom somhonom som visom vi behandlarvi behandlar ärbehandlar är merär mer änmer än attän att talaatt tala itala i godai goda ordgoda ord ellerord eller ieller i godi god ordninggottfinnande tal är mertal är mer änär mer än vältalighetoch att tala angenämtatt tala angenämt tilltala angenämt till honomangenämt till honom somtill honom som vihonom som vi behandlarsom vi behandlar ärvi behandlar är merbehandlar är mer änär mer än attmer än att talaän att tala iatt tala i godatala i goda ordi goda ord ellergoda ord eller iord eller i godeller i god ordninggottfinnande tal är mer äntal är mer än vältalighetoch att tala angenämt tillatt tala angenämt till honomtala angenämt till honom somangenämt till honom som vitill honom som vi behandlarhonom som vi behandlar ärsom vi behandlar är mervi behandlar är mer änbehandlar är mer än attär mer än att talamer än att tala iän att tala i godaatt tala i goda ordtala i goda ord elleri goda ord eller igoda ord eller i godord eller i god ordning

Att prata och vältalighet är inte samma sak: att tala och tala väl är två saker. En dåre kan tala, men en vis man talar. -Heinrich Heine
att-prata-och-vältalighet-är-inte-samma-sak-att-tala-och-tala-väl-är-två-saker-en-dåre-kan-tala-men-vis-man-talar
Åtgärder kan tala mer än ord, men avsikten talar högljudda
Åtgärder-kan-tala-mer-än-ord-men-avsikten-talar-högljudda
Ögon tala mer när ett hjärta börjar lyssna på någon tyst... och livet blir mer spännande när någon läser dina ögon tyst... God dag.
Ögon-tala-mer-när-ett-hjärta-börjar-lyssna-på-någon-tyst-och-livet-blir-mer-spännande-när-någon-läser-dina-ögon-tyst-god-dag
Han som aldrig offrade en present till en framtida god eller en personlig till en allmän kan tala om lycka endast de blinda färger.
han-som-aldrig-offrade-present-till-framtida-god-eller-personlig-till-allmän-kan-tala-om-lycka-endast-de-blinda-färger
Regeln är att inte tala om pengar med människor som har mycket mer eller mycket mindre än du.
regeln-är-att-inte-tala-om-pengar-med-människor-som-har-mycket-mer-eller-mycket-mindre-än
Vi behöver alla vänner som vi kan tala om våra djupaste oro, och som inte fruktar att tala sanning i kärlek till oss. -Margaret Guenther
vi-behöver-alla-vänner-som-vi-kan-tala-om-våra-djupaste-oro-och-som-inte-fruktar-att-tala-sanning-i-kärlek-till-oss