Gode ​​Gud... Tack för att vakna upp mig i morse att uppleva din eviga kärlek och aldrig sinande nåd och för min välsignade dag i förväg!


gode-​​gud-tack-för-att-vakna-upp-mig-i-morse-att-uppleva-din-eviga-kärlek-och-aldrig-sinande-nåd-och-för-min-välsignade-dag-i-förväg
gode​​gudtackfrattvaknauppmigmorseupplevadinevigakärlekochaldrigsinandenådminvälsignadedagfrväggode ​​gud​​gud tacktack förför attatt vaknavakna uppupp migmig ii morsemorse attatt upplevauppleva dindin evigaeviga kärlekkärlek ochoch aldrigaldrig sinandesinande nådnåd ochoch förför minmin välsignadevälsignade dagdag ii förväggode ​​gud tack​​gud tack förtack för attför att vaknaatt vakna uppvakna upp migupp mig imig i morsei morse attmorse att upplevaatt uppleva dinuppleva din evigadin eviga kärlekeviga kärlek ochkärlek och aldrigoch aldrig sinandealdrig sinande nådsinande nåd ochnåd och föroch för minför min välsignademin välsignade dagvälsignade dag idag i förväggode ​​gud tack för​​gud tack för atttack för att vaknaför att vakna uppatt vakna upp migvakna upp mig iupp mig i morsemig i morse atti morse att upplevamorse att uppleva dinatt uppleva din evigauppleva din eviga kärlekdin eviga kärlek ocheviga kärlek och aldrigkärlek och aldrig sinandeoch aldrig sinande nådaldrig sinande nåd ochsinande nåd och förnåd och för minoch för min välsignadeför min välsignade dagmin välsignade dag ivälsignade dag i förväggode ​​gud tack för att​​gud tack för att vaknatack för att vakna uppför att vakna upp migatt vakna upp mig ivakna upp mig i morseupp mig i morse attmig i morse att upplevai morse att uppleva dinmorse att uppleva din evigaatt uppleva din eviga kärlekuppleva din eviga kärlek ochdin eviga kärlek och aldrigeviga kärlek och aldrig sinandekärlek och aldrig sinande nådoch aldrig sinande nåd ochaldrig sinande nåd och försinande nåd och för minnåd och för min välsignadeoch för min välsignade dagför min välsignade dag imin välsignade dag i förväg

Gode ​​Gud, tack för att vakna mig upp i morse. Tack för att ge mig ett fantastiskt liv och tack för att du har gjort. Amen!Gode ​​Gud, tack för i dag, igår och i morgon. Min familj, min glädje, mina sorger. För alla som gjorde mig starkare.Jag vaknar upp varje morgon för att säga tack Gud för att vakna mig upp för att se en annan dag för att njuta av livet.Käre vän tack för livets nåd i morse, tack för sömn som uppdateras mig, jag tackar er för möjligheten.Kära Past, tack för dina lektioner. Kära Future, jag är redo. Gode ​​Gud, tack för att ge mig en chans.Alla har olika idéer om kärlek, men den verkliga definitionen av kärlek är. Eviga och aldrig sinande