Glad morsdag! Må Gud ge en särskild välsignelse för alla mödrar och de med älskande hjärta och själ av en mor!


glad-morsdag-må-gud-ge-särskild-välsignelse-för-alla-mödrar-och-de-med-älskande-hjärta-och-själ-av-mor
gladmorsdaggudgesärskildvälsignelsefrallamdrarochdemedälskandehjärtasjälavmorglad morsdagmå gudgud gege enen särskildsärskild välsignelsevälsignelse förför allaalla mödrarmödrar ochoch dede medmed älskandeälskande hjärtahjärta ochoch själsjäl avav enen mormå gud gegud ge enge en särskilden särskild välsignelsesärskild välsignelse förvälsignelse för allaför alla mödraralla mödrar ochmödrar och deoch de medde med älskandemed älskande hjärtaälskande hjärta ochhjärta och själoch själ avsjäl av enav en mormå gud ge engud ge en särskildge en särskild välsignelseen särskild välsignelse försärskild välsignelse för allavälsignelse för alla mödrarför alla mödrar ochalla mödrar och demödrar och de medoch de med älskandede med älskande hjärtamed älskande hjärta ochälskande hjärta och själhjärta och själ avoch själ av ensjäl av en mormå gud ge en särskildgud ge en särskild välsignelsege en särskild välsignelse fören särskild välsignelse för allasärskild välsignelse för alla mödrarvälsignelse för alla mödrar ochför alla mödrar och dealla mödrar och de medmödrar och de med älskandeoch de med älskande hjärtade med älskande hjärta ochmed älskande hjärta och själälskande hjärta och själ avhjärta och själ av enoch själ av en mor

Glad morsdag! De saker en mor kommer att göra för sina barn. Alla kvinnor bör behandlas som en drottning. Denna dag är för dig så glad!Tack kära mor alltid titta på min rygg och ge mig rätt råd. Jag kommer alltid att räkna med er. Glad morsdag. Jag älskar dig!Glad påsk till alla! Gud välsigne och förlåta alla med sin barmhärtighet, godhet och hans många förmögenheter. Ha en glad fest alla.Lycklig mors dag till alla dem hårt arbetande, vacker själ, mödrar. Gud välsigne dem alla.Mors dag till mina barns mor och luften som ger mig liv. Min sannaste vän av alla... mitt hjärta, min själ, min fru.Döden kommer inte till levande själ, eller ålder till älskande hjärta.