Geni vid första är lite mer än en stor kapacitet för att ta emot disciplin.


geni-vid-första-är-lite-mer-än-stor-kapacitet-för-att-emot-disciplin
genividfrstaärlitemeränstorkapacitetfrattemotdisciplingeni vidvid förstaförsta ärär litelite mermer änen storkapacitet förför attatt tata emotemot disciplingeni vid förstavid första ärförsta är liteär lite merlite mer änmer än enän en storen stor kapacitetstor kapacitet förkapacitet för attför att taatt ta emotta emot disciplingeni vid första ärvid första är liteförsta är lite merär lite mer änlite mer än enmer än en storän en stor kapaciteten stor kapacitet förstor kapacitet för attkapacitet för att taför att ta emotatt ta emot disciplingeni vid första är litevid första är lite merförsta är lite mer änär lite mer än enlite mer än en stormer än en stor kapacitetän en stor kapacitet fören stor kapacitet för attstor kapacitet för att takapacitet för att ta emotför att ta emot disciplin

Hur många en man har kastat upp händerna vid en tidpunkt då lite mer ansträngning, lite mer tålamod skulle ha nått framgång.Gåva, som geni, tror jag ofta bara innebär en oändlig kapacitet för att ta smärtorGeni... betyder lite mer än förmågan att uppfatta på ett unhabitual sätt.Utseendet på en enda stor geni är mer än motsvarande födelse hundra medelmåttorGud ger lite mer än andra eftersom vissa emot mer än andra.Damer, bara lite mer oskuld, om du inte har något emot.