Ge inte speciell plats till någon i ditt hjärta. dess lätt att ge denna plats men det gjorde ont mer när de inte vet värdet av denna plats.


ge-inte-speciell-plats-till-någon-i-ditt-hjärta-dess-lätt-att-ge-denna-plats-men-det-gjorde-ont-mer-när-de-inte-vet-värdet-av-denna-plats
geintespeciellplatstillnågonditthjärtadesslättattgedennamendetgjordeontmernärdevetvärdetavplatsge inteinte speciellspeciell platsplats tilltill någonnågon ii dittditt hjärtadess lättlätt attatt gege dennadenna platsplats menmen detdet gjordegjorde ontont mermer närnär dede inteinte vetvet värdetvärdet avav dennadenna platsge inte speciellinte speciell platsspeciell plats tillplats till någontill någon inågon i ditti ditt hjärtadess lätt attlätt att geatt ge dennage denna platsdenna plats menplats men detmen det gjordedet gjorde ontgjorde ont meront mer närmer när denär de intede inte vetinte vet värdetvet värdet avvärdet av dennaav denna platsge inte speciell platsinte speciell plats tillspeciell plats till någonplats till någon itill någon i dittnågon i ditt hjärtadess lätt att gelätt att ge dennaatt ge denna platsge denna plats mendenna plats men detplats men det gjordemen det gjorde ontdet gjorde ont mergjorde ont mer näront mer när demer när de intenär de inte vetde inte vet värdetinte vet värdet avvet värdet av dennavärdet av denna platsge inte speciell plats tillinte speciell plats till någonspeciell plats till någon iplats till någon i ditttill någon i ditt hjärtadess lätt att ge dennalätt att ge denna platsatt ge denna plats menge denna plats men detdenna plats men det gjordeplats men det gjorde ontmen det gjorde ont merdet gjorde ont mer närgjorde ont mer när deont mer när de intemer när de inte vetnär de inte vet värdetde inte vet värdet avinte vet värdet av dennavet värdet av denna plats

Lycka, inte i en annan plats, men denna plats... inte för en timme, men denna timme.Ibland, någon säger något så litet och det passar precis rätt in i denna tom plats i ditt hjärta.Ibland någon säger något riktigt små och det passar rätt in i denna tom plats i ditt hjärtaMänniskor kommer till denna plats för att be till allsmäktige Gud och be om Hans nåd och förlåtelse i denna heliga fastemånadenNär en författare vet hem i sitt hjärta, måste hans hjärta fortfarande subtilt bortsett från det. Han måste alltid vara en främling till den plats han älskar, och dess folkIbland händelser konspirerar för att ta u till en viss plats. När denna happens..pay uppmärksamhet. Det finns en lektion där.