Gamla hundar, som gamla skor, är bekväm. De kan vara lite ur form och lite slitna runt kanterna, men de passar bra.


gamla-hundar-som-gamla-skor-är-bekväm-de-kan-vara-lite-ur-form-och-lite-slitna-runt-kanterna-men-de-passar-bra
bonnie wilcoxgamlahundarsomgamlaskorärbekvämdekanvaraliteurformochslitnaruntkanternamendepassarbragamla hundarsom gamlagamla skorär bekvämde kankan varavara litelite urur formform ochoch litelite slitnaslitna runtrunt kanternamen dede passarpassar brasom gamla skorde kan varakan vara litevara lite urlite ur formur form ochform och liteoch lite slitnalite slitna runtslitna runt kanternamen de passarde passar brade kan vara litekan vara lite urvara lite ur formlite ur form ochur form och liteform och lite slitnaoch lite slitna runtlite slitna runt kanternamen de passar brade kan vara lite urkan vara lite ur formvara lite ur form ochlite ur form och liteur form och lite slitnaform och lite slitna runtoch lite slitna runt kanterna

Jag älskar allt som är gammalt, - gamla vänner, gamla tider, gamla seder, gamla böcker, gammalt vin
jag-älskar-allt-som-är-gammalt-gamla-vänner-gamla-tider-gamla-seder-gamla-böcker-gammalt-vin
Jag kan vara ett pågående arbete, men varje dag får jag lite klokare, lite bättre, lite starkare.
jag-kan-vara-ett-pågående-arbete-men-varje-dag-får-jag-lite-klokare-lite-bättre-lite-starkare
Kasta inte bort dina gamla skor innan du har nya skor. -Tyska Proverb
kasta-inte-bort-dina-gamla-skor-innan-har-nya-skor
Det besvärliga ögonblick när du ser en av dina gamla lärare gå runt en butik innehav räcker med en av dina gamla klasskamrater....
det-besvärliga-ögonblick-när-ser-av-dina-gamla-lärare-gå-runt-butik-innehav-räcker-med-av-dina-gamla-klasskamrater
Jag saknar dig lite, jag antar att man kan säga, lite för mycket, lite för ofta, och lite mer varje dag.
jag-saknar-dig-lite-jag-antar-att-man-kan-säga-lite-för-mycket-lite-för-ofta-och-lite-mer-varje-dag
Religionen är som ett par skor... ..Find en som passar för dig, men inte göra mig bära dina skor. -George Carlin
religionen-är-som-ett-skor-find-som-passar-för-dig-men-inte-göra-mig-bära-dina-skor