Gör ditt bästa, ge ditt bästa och vet att därvid youll förbättra kvaliteten på ditt liv.


gör-ditt-bästa-ge-ditt-bästa-och-vet-att-därvid-youll-förbättra-kvaliteten-på-ditt-liv
grdittbästagebästaochvetattdärvidyoullfrbättrakvalitetenlivgör dittditt bästage dittditt bästabästa ochoch vetvet attatt därviddärvid youllyoull förbättraförbättra kvalitetenkvaliteten påpå dittditt livgör ditt bästage ditt bästaditt bästa ochbästa och vetoch vet attvet att därvidatt därvid youlldärvid youll förbättrayoull förbättra kvalitetenförbättra kvaliteten påkvaliteten på dittpå ditt livge ditt bästa ochditt bästa och vetbästa och vet attoch vet att därvidvet att därvid youllatt därvid youll förbättradärvid youll förbättra kvalitetenyoull förbättra kvaliteten påförbättra kvaliteten på dittkvaliteten på ditt livge ditt bästa och vetditt bästa och vet attbästa och vet att därvidoch vet att därvid youllvet att därvid youll förbättraatt därvid youll förbättra kvalitetendärvid youll förbättra kvaliteten påyoull förbättra kvaliteten på dittförbättra kvaliteten på ditt liv

Planerad förändring är bra. Det är bäst att ge ditt bästa, och gör ditt bästa-med flit.Om du bryr sig om kvaliteten på ditt liv och din lycka, måste du vara selektiv om vem du låter i ditt liv.Om ditt sinne inte skyms av onödiga saker, då är detta den bästa tiden i ditt liv.Om du kan lära av de värsta gånger i ditt liv, kommer du att vara redo att gå in i den bästa tiden i ditt liv.Integrera vad du tror på varenda område av ditt liv. Ta ditt hjärta att arbeta och be det mesta och bästa av alla andra också.Du skulle aldrig kunna leva ner till ditt rykte, men jag ser att du gör ditt bästa.