Gör det nu, anledningen till det senare, och lämna tänka på det när man blir äldre.


gör-det-nu-anledningen-till-det-senare-och-lämna-tänka-på-det-när-man-blir-äldre
modestas rinkeviciusgrdetnuanledningentillsenareochlämnatänkanärmanbliräldregör detdet nuanledningen tilltill detdet senareoch lämnalämna tänkatänka påpå detdet närnär manman blirblir äldregör det nuanledningen till dettill det senareoch lämna tänkalämna tänka påtänka på detpå det närdet när mannär man blirman blir äldreanledningen till det senareoch lämna tänka pålämna tänka på dettänka på det närpå det när mandet när man blirnär man blir äldreoch lämna tänka på detlämna tänka på det närtänka på det när manpå det när man blirdet när man blir äldre

När man blir äldre och dina responsibilites blir större, din attityd och sätt att tänka förändringar.När man blir äldre, de smulor få smalare, men folk gör det inte.Om din gonna skruva upp, gör det när du är ung. Äldre man blir, desto svårare är det att studsa tillbaka.Kroppen är som en bil: ju äldre man blir desto mer vård du måste ta hand om det - och du behöver inte lämna en Ferrari ut i solen.När vi blir äldre, börjar vi inse vad vi behöver och vad man ska lämna bakomNär man blir äldre, är det svårare att få hjältar, men det är typ av nödvändig