Gårdagen existerar som en myt. Morgondagen existerar som en teori. Den enda verkliga stunden är just nu.


gårdagen-existerar-som-myt-morgondagen-existerar-som-teori-den-enda-verkliga-stunden-är-just-nu
okändgårdagenexisterarsommytmorgondagenteoridenendaverkligastundenärjustnugårdagen existerarexisterar somsom enen mytmorgondagen existerarexisterar somsom enen teoriden endaenda verkligaverkliga stundenstunden ärär justjust nugårdagen existerar somexisterar som ensom en mytmorgondagen existerar somexisterar som ensom en teoriden enda verkligaenda verkliga stundenverkliga stunden ärstunden är justär just nugårdagen existerar som enexisterar som en mytmorgondagen existerar som enexisterar som en teoriden enda verkliga stundenenda verkliga stunden ärverkliga stunden är juststunden är just nugårdagen existerar som en mytmorgondagen existerar som en teoriden enda verkliga stunden ärenda verkliga stunden är justverkliga stunden är just nu

Den mänskliga själen har ännu större behov av den ideala än den verkliga. Det är av den verkliga att vi existerar; det är genom ideal som vi lever.Stora passioner, min kära, inte existerar: de är liars fantasier. Vad existerar är små kärleks som kan pågå under en kortare eller längre tid.Den mest grundläggande tragedi i mitt liv är att de som jag ser inte existerar och som existerar jag inte ser.Samhället existerar bara som en mental begrepp i den verkliga världen finns det bara individer.Gårdagen är endast ett minne. Morgondagen är aldrig som förmodat.Den verkliga frågan är inte om liv existerar efter döden den verkliga frågan är om du lever innan döden