Fyra saker en kvinna bör veta: Hur man ser ut som en flicka, hur man agerar som en dam, hur man tänka som en människa och hur man arbetar som en hund


fyra-saker-kvinna-bör-veta-hur-man-ser-ut-som-flicka-hur-man-agerar-som-dam-hur-man-tänka-som-människa-och-hur-man-arbetar-som-hund
fyrasakerkvinnabrvetahurmanserutsomflickahuragerardamtänkamänniskaocharbetarhundfyra sakersaker enen kvinnakvinna börbör vetahur manman serser utut somsom enen flickahur manman ageraragerar somsom enen damhur manman tänkatänka somsom enen människamänniska ochoch hurhur manman arbetararbetar somsom enen hundfyra saker ensaker en kvinnaen kvinna börkvinna bör vetahur man serman ser utser ut somut som ensom en flickahur man agerarman agerar somagerar som ensom en damhur man tänkaman tänka somtänka som ensom en människaen människa ochmänniska och huroch hur manhur man arbetarman arbetar somarbetar som ensom en hundfyra saker en kvinnasaker en kvinna bören kvinna bör vetahur man ser utman ser ut somser ut som enut som en flickahur man agerar somman agerar som enagerar som en damhur man tänka somman tänka som entänka som en människasom en människa ochen människa och hurmänniska och hur manoch hur man arbetarhur man arbetar somman arbetar som enarbetar som en hundfyra saker en kvinna börsaker en kvinna bör vetahur man ser ut somman ser ut som enser ut som en flickahur man agerar som enman agerar som en damhur man tänka som enman tänka som en människatänka som en människa ochsom en människa och huren människa och hur manmänniska och hur man arbetaroch hur man arbetar somhur man arbetar som enman arbetar som en hund

Saker jag har lärt sig i skolan: 1) Hur man viska. 2) Hur till text utan att titta. 3) Hur man ser ut som jag betalar uppmärksamhet.
saker-jag-har-lärt-sig-i-skolan-1-hur-man-viska-2-hur-till-text-utan-att-titta-3-hur-man-ser-ut-som-jag-betalar-uppmärksamhet
Man kan leva praktfullt i den här världen om man vet hur man arbetar och hur man älskar.
man-kan-leva-praktfullt-i-den-här-världen-om-man-vet-hur-man-arbetar-och-hur-man-älskar
Kärlek är svårt, särskilt för dem som inte vet hur man litar på, hur man lyssnar och hur man förlåta och om igen...
kärlek-är-svårt-särskilt-för-dem-som-inte-vet-hur-man-litar-på-hur-man-lyssnar-och-hur-man-förlå-och-om-igen
Det är inte tillräckligt för en man att veta hur man rider; han måste veta hur man falla.
det-är-inte-tillräckligt-för-man-att-veta-hur-man-rider-han-måste-veta-hur-man-falla
Vakta väl inom dig själv som skatt, vänlighet. Vet hur man ger utan tvekan, hur man förlorar utan ånger, hur man förvärva utan snålhet
vakta-väl-inom-dig-själv-som-skatt-vänlighet-vet-hur-man-ger-utan-tvekan-hur-man-förlorar-utan-ånger-hur-man-förvärva-utan-snålhet
Vakta väl inom dig själv som skatt, vänlighet. Vet hur man ger utan tvekan, hur man förlorar utan ånger, hur man förvärva utan snålhet.
vakta-väl-inom-dig-själv-som-skatt-vänlighet-vet-hur-man-ger-utan-tvekan-hur-man-förlorar-utan-ånger-hur-man-förvärva-utan-snålhet