Frihet undertrycks och återigen återfått bites med djupare huggtänder än frihet aldrig hotad


frihet-undertrycks-och-återigen-återfått-bites-med-djupare-huggtänder-än-frihet-aldrig-hotad
marcus tullius cicerofrihetundertrycksochåterigenåterfåttbitesmeddjuparehuggtänderänfrihetaldrighotadfrihet undertrycksundertrycks ochoch återigenåterigen återfåttåterfått bitesbites medmed djuparedjupare huggtänderhuggtänder änän frihetfrihet aldrigaldrig hotadfrihet undertrycks ochundertrycks och återigenoch återigen återfåttåterigen återfått bitesåterfått bites medbites med djuparemed djupare huggtänderdjupare huggtänder änhuggtänder än frihetän frihet aldrigfrihet aldrig hotadfrihet undertrycks och återigenundertrycks och återigen återfåttoch återigen återfått bitesåterigen återfått bites medåterfått bites med djuparebites med djupare huggtändermed djupare huggtänder ändjupare huggtänder än frihethuggtänder än frihet aldrigän frihet aldrig hotadfrihet undertrycks och återigen återfåttundertrycks och återigen återfått bitesoch återigen återfått bites medåterigen återfått bites med djupareåterfått bites med djupare huggtänderbites med djupare huggtänder änmed djupare huggtänder än frihetdjupare huggtänder än frihet aldrighuggtänder än frihet aldrig hotad

Frihet är aldrig enkelt vann, men väl fastställts, frihet varar, uppslag och drosslar ut tyranni.Sökandet efter människans frihet kan aldrig vara komplett utan frihet för kvinnor.Om ett ryck brinner flaggan, Amerika inte är hotad, är demokratin inte är under belägring, är frihet inte i fara.Anarkismen har men en ofelbar, oföränderlig motto, Den största välsignelsen av vår demokrati är frihet. Men i sista hand är vår enda frihet frihet att disciplinera oss själva.Om det är sant att den grundläggande strävan människans är frihet, frågan vi måste ställa är: Är det frihet från eller frihet för? Rabbi Joseph H