Frihet och makt att välja bör inte vara ett privilegium för rikedom. De är förstfödslorätten av varje amerikan.


frihet-och-makt-att-välja-bör-inte-vara-ett-privilegium-för-rikedom-de-är-förstfödslorätten-av-varje-amerikan
george herbert walker bushfrihetochmaktattväljabrintevaraettprivilegiumfrrikedomdeärfrstfdslorättenavvarjeamerikanfrihet ochoch maktmakt attatt väljavälja börbör inteinte varavara ettett privilegiumprivilegium förför rikedomde ärär förstfödslorättenförstfödslorätten avav varjevarje amerikanfrihet och maktoch makt attmakt att väljaatt välja börvälja bör intebör inte varainte vara ettvara ett privilegiumett privilegium förprivilegium för rikedomde är förstfödslorättenär förstfödslorätten avförstfödslorätten av varjeav varje amerikanfrihet och makt attoch makt att väljamakt att välja böratt välja bör intevälja bör inte varabör inte vara ettinte vara ett privilegiumvara ett privilegium förett privilegium för rikedomde är förstfödslorätten avär förstfödslorätten av varjeförstfödslorätten av varje amerikanfrihet och makt att väljaoch makt att välja börmakt att välja bör inteatt välja bör inte varavälja bör inte vara ettbör inte vara ett privilegiuminte vara ett privilegium förvara ett privilegium för rikedomde är förstfödslorätten av varjeär förstfödslorätten av varje amerikan

Vi inbördes så misstänksamt på varandra att vi inte kan se att vi kanadensare står på bergstopp av mänsklig rikedom, frihet och privilegium. -Pierre Elliott Trudeau
vi-inbördes-så-misstänksamt-på-varandra-att-vi-inte-kan-se-att-vi-kanadensare-står-på-bergstopp-av-mänsklig-rikedom-frihet-och-privilegium
'Tis ett slags plikt att vara rik, att det kan vara i en makt att göra gott, rikedom är ett annat ord för makt. -Mary Worley Montag
'tis-ett-slags-plikt-att-vara-rik-att-det-kan-vara-i-makt-att-göra-gott-rikedom-är-ett-annat-ord-för-makt
Rikedom är ett verktyg för frihet, men jakten efter rikedom är vägen till slaveri.
rikedom-är-ett-verktyg-för-frihet-men-jakten-efter-rikedom-är-vägen-till-slaveri
Makt utan ansvar - ett privilegium för skökan genom tiderna -Rudyard Kipling
makt-utan-ansvar-ett-privilegium-för-skökan-genom-tiderna
Varje minut, varje dag, är vårt liv ett privilegium. Vårda den, vara tacksamma till Gud och ge den betydelse -Mariane Corbito
varje-minut-varje-dag-är-vårt-liv-ett-privilegium-vårda-den-vara-tacksamma-till-gud-och-ge-den-betydelse
Ett folk frihet att välja kommer alltid välja fred.
ett-folk-frihet-att-välja-kommer-alltid-välja-fred