Frihet har kostat för mycket blod och ångest som skall överlämnas till billigt pris för retorik.


frihet-har-kostat-för-mycket-blod-och-ångest-som-skall-överlämnas-till-billigt-pris-för-retorik
frihetharkostatfrmycketblodochångestsomskallverlämnastillbilligtprisretorikfrihet harhar kostatkostat förför mycketmycket blodblod ochoch ångestångest somsom skallskall överlämnasöverlämnas tilltill billigtbilligt prispris förför retorikfrihet har kostathar kostat förkostat för mycketför mycket blodmycket blod ochblod och ångestoch ångest somångest som skallsom skall överlämnasskall överlämnas tillöverlämnas till billigttill billigt prisbilligt pris förpris för retorikfrihet har kostat förhar kostat för mycketkostat för mycket blodför mycket blod ochmycket blod och ångestblod och ångest somoch ångest som skallångest som skall överlämnassom skall överlämnas tillskall överlämnas till billigtöverlämnas till billigt pristill billigt pris förbilligt pris för retorikfrihet har kostat för myckethar kostat för mycket blodkostat för mycket blod ochför mycket blod och ångestmycket blod och ångest somblod och ångest som skalloch ångest som skall överlämnasångest som skall överlämnas tillsom skall överlämnas till billigtskall överlämnas till billigt prisöverlämnas till billigt pris förtill billigt pris för retorik

Vi måste tro att vi är begåvad för något, och att denna sak, till vilket pris som helst, skall uppnås. -Marie Curie
vi-måste-tro-att-vi-är-begåvad-för-något-och-att-denna-sak-till-vilket-pris-som-helst-skall-uppnås
Efter: du kommer aldrig att veta hur mycket det har kostat min generation att bevara din frihet. Jag hoppas att du kommer dra nytta av det.
efter-kommer-aldrig-att-veta-hur-mycket-det-har-kostat-min-generation-att-bevara-din-frihet-jag-hoppas-att-kommer-dra-nytta-av-det
Frihet är aldrig kär till varje pris. Det är livsluft. Vad skulle man inte betala för att leva?
frihet-är-aldrig-kär-till-varje-pris-det-är-livsluft-vad-skulle-man-inte-betala-för-att-leva
Lärdomarna av eleganta ord bör samlas när man kan. För den högsta gåva av visdomsord, kommer varje pris som skall betalas. -Siddha Nagarjuna
lärdomarna-av-eleganta-ord-bör-samlas-när-man-kan-för-den-högsta-gåva-av-visdomsord-kommer-varje-pris-som-skall-betalas
Mycket styrka går till alla andra som har ångest. Det är en hård sjukdom att hantera. Och ingen förstår verkligen om de inte har det.
mycket-styrka-går-till-alla-andra-som-har-ångest-det-är-hård-sjukdom-att-hantera-och-ingen-förstår-verkligen-om-de-inte-har-det
Det pris vi måste betala för pengarna är ibland frihet.
det-pris-vi-måste-betala-för-pengarna-är-ibland-frihet