Framgångsrika människor har två saker på sina läppar. Tystnad och LEENDE. Ett leende att lösa problem och tystnad för att undvika problem.


framgångsrika-människor-har-två-saker-på-sina-läppar-tystnad-och-leende-ett-leende-att-lö-problem-och-tystnad-för-att-undvika-problem
framgångsrikamänniskorhartvåsakersinaläppartystnadochleendeettleendeattlsaproblemtystnadfrundvikaproblemframgångsrika människorhar tvåtvå sakersaker påpå sinasina läppartystnad ochoch leendeett leendeleende attatt lösalösa problemproblem ochoch tystnadtystnad förför attatt undvikaundvika problemframgångsrika människor harmänniskor har tvåhar två sakertvå saker påsaker på sinapå sina läppartystnad och leendeett leende attleende att lösaatt lösa problemlösa problem ochproblem och tystnadoch tystnad förtystnad för attför att undvikaatt undvika problemframgångsrika människor har tvåmänniskor har två sakerhar två saker påtvå saker på sinasaker på sina läpparett leende att lösaleende att lösa problematt lösa problem ochlösa problem och tystnadproblem och tystnad föroch tystnad för atttystnad för att undvikaför att undvika problemframgångsrika människor har två sakermänniskor har två saker påhar två saker på sinatvå saker på sina läpparett leende att lösa problemleende att lösa problem ochatt lösa problem och tystnadlösa problem och tystnad förproblem och tystnad för attoch tystnad för att undvikatystnad för att undvika problem

Framgångsrika människor alltid har två saker på sina läppar. Tystnad och Smile. -Nishan Panwar
framgångsrika-människor-alltid-har-två-saker-på-sina-läppar-tystnad-och-smile
Tystnad och leenden är två kraftfulla verktyg. Smile är sättet att lösa många problem och tystnad är sättet att undvika många problem
tystnad-och-leenden-är-två-kraftfulla-verktyg-smile-är-sättet-att-lö-många-problem-och-tystnad-är-sättet-att-undvika-många-problem
Le lösa många problem och tystnad undvika många problem -Ritu Ghatourey
le-lö-många-problem-och-tystnad-undvika-många-problem
Ett löst problem skapar två nya problem, och det bästa receptet för lyckligt liv är inte att lösa några fler problem än du måste. -Russell Baker
ett-löst-problem-skapar-två-nya-problem-och-det-bästa-receptet-för-lyckligt-liv-är-inte-att-lö-några-fler-problem-än-måste
Ett leende på en persons läppar betyder inte avsaknad av problem, men en förmåga att ta itu med dem! -Abhishek Tiwari
ett-leende-på-persons-läppar-betyder-inte-avsaknad-av-problem-men-förmåga-att-itu-med-dem
Någon tystnad är inte deras svaghet. Ibland är det sättet att undvika många problem. -Anurag Prakash Ray
någon-tystnad-är-inte-deras-svaghet-ibland-är-det-sättet-att-undvika-många-problem