Framgång uppnås inte genom storleken på din hjärna, dess uppnås genom hur mycket du tror på dig själv.


framgång-uppnås-inte-genom-storleken-på-din-hjärna-dess-uppnås-genom-hur-mycket-tror-på-dig-själv
framgånguppnåsintegenomstorlekendinhjärnadesshurmyckettrordigsjälvframgång uppnåsuppnås inteinte genomgenom storlekenstorleken påpå dindin hjärnadess uppnåsuppnås genomgenom hurhur mycketmycket dudu trorpå digdig självframgång uppnås inteuppnås inte genominte genom storlekengenom storleken påstorleken på dinpå din hjärnadess uppnås genomuppnås genom hurgenom hur myckethur mycket dumycket du trordu tror påtror på digpå dig självframgång uppnås inte genomuppnås inte genom storlekeninte genom storleken pågenom storleken på dinstorleken på din hjärnadess uppnås genom huruppnås genom hur mycketgenom hur mycket duhur mycket du trormycket du tror pådu tror på digtror på dig självframgång uppnås inte genom storlekenuppnås inte genom storleken påinte genom storleken på dingenom storleken på din hjärnadess uppnås genom hur mycketuppnås genom hur mycket dugenom hur mycket du trorhur mycket du tror påmycket du tror på digdu tror på dig själv

Framgång aldrig uppnås genom storleken av hjärnan. Det är alltid uppnås genom storleken på dina tankar. Har alltid en positiv tankar.Fred kan inte uppnås genom våld, kan det endast uppnås genom förståelse.Framgång är inte något som bara händer. Framgång uppnås genom regelbunden träning, förberedelse och hårt arbete.Framgång beror på en mycket stor utsträckning på enskilda initiativ och ansträngning, och kan inte uppnås annat än genom en kraft av hårt arbeteKunskap uppnås genom lärande, litar av tvivel; skicklighet genom praktiken; och kärlek genom kärleken.Vår framgång uppnås genom att förena vår styrka, inte genom att samla våra svagheter.