Framgång är att få och uppnå vad du vill. Lycka är att vilja och vara nöjd med vad du får.


framgång-är-att-få-och-uppnå-vad-vill-lycka-är-att-vilja-och-vara-nöjd-med-vad-får
framgångärattochuppnåvadvilllyckaviljavaranjdmedfårframgång ärär attatt fåfå ochoch uppnåuppnå vadvad dudu villlycka ärär attatt viljavilja ochoch varavara nöjdnöjd medmed vadvad dudu fårframgång är attär att fåatt få ochfå och uppnåoch uppnå vaduppnå vad duvad du villlycka är attär att viljaatt vilja ochvilja och varaoch vara nöjdvara nöjd mednöjd med vadmed vad duvad du fårframgång är att fåär att få ochatt få och uppnåfå och uppnå vadoch uppnå vad duuppnå vad du villlycka är att viljaär att vilja ochatt vilja och varavilja och vara nöjdoch vara nöjd medvara nöjd med vadnöjd med vad dumed vad du fårframgång är att få ochär att få och uppnåatt få och uppnå vadfå och uppnå vad duoch uppnå vad du villlycka är att vilja ochär att vilja och varaatt vilja och vara nöjdvilja och vara nöjd medoch vara nöjd med vadvara nöjd med vad dunöjd med vad du får

Framgång är att få vad du vill. Lycka är att vilja vad du får.
framgång-är-att-få-vad-vill-lycka-är-att-vilja-vad-får
Vara nöjd med vad du har, tacksam för vad du får, och aldrig vill mer än du behöver -Nishan Panwar
vara-nöjd-med-vad-har-tacksam-för-vad-får-och-aldrig-vill-mer-än-behöver
Framgång är att få vad du vill. Lycka tycka vad du får.
framgång-är-att-få-vad-vill-lycka-tycka-vad-får
Framgång är att få vad du vill lycka vill vad du får
framgång-är-att-få-vad-vill-lycka-vill-vad-får
Verkligheten är, liv kommer aldrig att gå precis som vi vill, ibland måste man vara nöjd med vad du har och glömmer vad du vill. -Rashida Rowe
verkligheten-är-liv-kommer-aldrig-att-gå-precis-som-vi-vill-ibland-måste-man-vara-nöjd-med-vad-har-och-glömmer-vad-vill
Mer än något annat, är det personlig makt som ger dig framgång och lycka, är det förmågan att uppnå vad du vill -Senora Roy
mer-än-något-annat-är-det-personlig-makt-som-ger-dig-framgång-och-lycka-är-det-förmågan-att-uppnå-vad-vill